Menu


Kasper věří, že prosadí svoje

Kasperův modernismus je plný optimismu.

Věří, že rozhodující bude nikoliv to, co dosud učila církev, ale to, co praktikují lidé. To jsou ti nejlepší odborníci. Příležitost otevřít si srdce mu poskytl protináboženský časopis Die Zeit.
Zde je výtah z jeho rozhovoru.
 
                                                     


Zeit: Máte za sebou dramatické dny. Byl jste oslavován jako obhájce pravdy a hanoben jako agent zla.
 
Kasper: Když jsou těžkosti, tak je holt třeba se porvat. Ještě nejsme u konce. Máme po této synodě rok času před příštím setkáním.
 
Zeit: Nesjednotili jste se ve dvou tématech.
 
Kasper: Přál jsem si o pár hlasů víc. Ale my jsme nezískali dvoutřetinovou většinu jen ve třech z 62 bodů. I ve sporných bodech jsme získali relativně velkou většinu. Není to tedy žádná katastrofa. Věřím, že příští rok pokročíme dále.
 
Zeit: Na začátku roku jste měl z pověření papeže směrodatnou řeč o manželství a rodině. V kurii se ozval odpor a chtěla zabránit zveřejnění textu.
 
Kasper: O problému se diskutovalo. Když báze nežije podle hlásání církve, je to špatné. Synoda chtěla dosáhnout, aby se prostí katolíci více zajímali o to, co se v Římě mluví. Připomíná mi to starou církev, kdy se lidé během koncilu hádali na tržištích. A to už je velký pokrok. V mé řeči šlo o rozvedené a nesezdané. Hledal jsem řešení, jak je připustit k Večeři.
 
Zeit: Což se v praxi tak jako tak děje.
 
Kasper: Chtěl jsme najít teologickou cestu, aby nebyli předem vylučováni ze svátostí. O tom se kontroverzně diskutovalo. Netěšilo mě to, pokládal jsem to jen za jedno z mnoha témat. Ale stal se z toho klíčový problém.
 
Nové bylo to, že to nebyla jen synoda, ale synodální proces. V Římě jsme problémy třídili a diskutovali o nich a pak se diskutovalo na místní úrovni, v biskupských konferencích, diecézích a farnostech. A teprve potom padala rozhodnutí. Papež téměř stále jen naslouchal, ale nakonec pronesl osvobozující řeč.
 
Zeit: Obrátil se ostře proti rigoristům. Ti dosud zlořečili světu a tvrdili, že některé modernizační problémy má jen Západní Evropa, zvláště Německo. A nyní?
 
Kasper: Toto tvrzení už neplatí. Vidíme, že sekularizační a modernizační procesy jsou všude ve světě, výslovně i v Africe a Asii.
Vždycky se hřešilo. V morálních otázkách lidstvo nebylo nikdy konformní s naukou.Dnes mají biskupové více než kdy jindy za úkol nastavit svůj sluch lidu. Nemají vycházet z abstraktní nauky, nýbrž z konkrétních zkušeností a vykládat je podle evangelia.Pro manželství a rodiny jsou nejlepšími odborníky samy rodiny. Doufám, že příští synoda jim bude více naslouchat.
 
Zeit: Říkal jste, že evangelium není trestní zákoník.
 
Kasper: Evangelium je Ano k člověku. Bůh nás přijímá. Chce pro nás to nejlepší. A zde dělá synoda korekturu kursu.Chceme lidi více orientovat k tomu, co je pozitivní.Žádný člověk není jen špatný, má růst také v dobrém.
 
Nevycházíme již z abstraktní nauky, nýbrž vedeme lidi ke šťastnému životu. To přináší naději a ulehčení. Ani velcí světci nespadli z nebe. I oni museli jít dlouhou cestou k dokonalosti. Ideálu se nikdy nedosáhne.
 
Zeit: Jak se vám dařilo při obhajobě vašich názorů?
 
Kasper: Mnozí, kteří přicházejí z pastorace, se mnou souhlasili. Vědí, že většina lidí nežije podle šablony, která odpovídá církevnímu zákoníku, rozvedení, znovu sezdaní a mnoho dalších. Pak jsou zde účastníci synody, kteří trvají na tvrdém dodržování církevní nauky. To je třeba vzít na vědomí.
 
Zeit: Proč byly odmítnuty paragrafy o homosexualitě?
 
Kasper: Byly v závěrečné zprávě silně oslabeny. Ale všichni souhlasili: diskriminace je vyloučena, homosexuální osoby je třeba respektovat. Musíme se postarat o to, aby bylo pro ně v církvi místo. Jsou to Boží děti a patří do Boží rodiny.
 
Zeit: Nebude rozhodnutí o Večeři zklamáním?
 
Kasper: Rozhodnutí o přístupu k svátostem nebylo pro toto zasedání plánováno. Nebylo řečeno poslední slovo.Bereme tuto záležitost vážně a doufám, že příští rok získá potřebnou většinu.
Papež řekl: Varujte se pokrytectví. Buďte milosrdní.
Již Jan XXIII. řekl: „Nejde o to používat zbraně přísnosti, nýbrž lék milosrdenství“. František říká: Neproměňujte chléb na kameny.
 
                        To si zalouží malou rekapitulaci

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010