Menu


Jediná a výlučná cesta k záchraně

 

Drazí bratři kněží,

kteří bojujete za zachování  a záchranu největšího pokladu, který Boží Syn přinesl na svět od svého Otce, obřad mše svaté jako bezprostřední zpřítomnění největšího živého daru lásky – reálné nekrvavé kalvarské oběti na oltáři, k našemu vítězství vede jediná cesta: připojit se bezvýhradně k Oběti Ježíše Krista. Proto ji Satanovi služebníci tak nenávidí. Vítězství, o které bojujeme, se musí uskutečnit především v nás samých. Siituace současné církve je především sumarizací dlouhodobého hromadění katastrof v kněžských duších.

Je tomu letos již 11 let, co se českým kněžím dostalo neocenitelného daru: poselství Věčného Velekněze současným kněžím, které On sám diktoval blahoslavené Conchitě Cabrera de Armida, shrnuté v knize Pán Ježíš o svých kněžích. „Toto dílo je v dokonalém harmonickém souladu s katolickou naukou o kněžství, ale má zvláštní duchovní řeč; ta nám pomáhá prohlubovat tajemství a především nás uvádí do meditace o přetvoření kněze v Krista...“ ( Dario kardinál Castrillón Hoyos)

Bez tohoto přetvoření nikdy svou tak důležitou bitvu nevyhrajeme, protože nevídané úspěchy, jakých v současnosti dosahuje Satan, dosahuje především skrze přesilu zaprodaných Kristových služebníků kněží a biskupů.

»Otec hledí na jednotlivého kněze s tím větším zalíbením, čím více se podobá Mně. Chce ho totiž vidět přetvořeného ve Mne nejen během mše, ale stále, aby tak na kterémkoliv místě a v kteroukoliv hodinu mohl kněz říct v pravdě ona požehnaná slova, která jsou v něm trvale uskutečněna skrze jeho přetvoření ve Mne: „Toto je moje Tělo, toto je moje Krev.

Kdyby všichni kněží dosáhli tohoto přetvoření ve Mne, kdyby ho dosahovali nejen během slavení mše, ale stále, jak by se nebe odráželo milostí nejen v nich, ale také v duších. Božský plodný pohled Otce by zbožštil zemi a oplodnil by hojná kněžská povolání, znásobil by světce, rozkvetla by Církev a jak velké slávy by se dostávalo Trojici!

V těchto sděleních mého Srdce plného lásky k těm, kteří jsou moji, položil jsem prst na ránu. Ona je důvod a původ všeho zla, které oplakávám ve své Církvi: nedostatečné přetvoření kněží ve Mne. Kdyby se toto přetvoření uskutečnilo, v jak odlišné situaci by se nacházely země, národy a duše, které jsou nyní necitelné k duchovním skutečnostem, nedokážou již vnímat Boží vliv, který by jim měli kněží sdělovat. Z důvodu smyslnosti a nedostatku víry se řítí do propasti bezedného zla, aniž by se mohly vzepřít tomuto pekelnému proudu v účinné akcí svatých kněží, kteří přetvořeni ve Svatého svatých by přetvořili podle Něho tvář země, zbožštili by ji a spojili by v jednotě Trojice to, co z ní vychází a co se k ní musí vrátit (CC 50, 122-131). ( Pramen str. 290)

Bratři, bez této nekompromisní sebeproměny ničeho nedosáhneme!

Váš bratr v Kristu