Menu


Humor Pia XII.

 

Protikatolický novinář prý po účasti na papežské audienci papeže Pia XII. provokativně požádal Svatého otce o jeho požehnání. 

Papež bez váhání použil toto požehnání: „ Ab illo benedicaris + in cuius honore cremaberis. Amen “. Požehnání je tradičně vyhrazeno pro kadidlová zrna a znamená: " Požehnání od Toho,  k jehož poctě budete spálen. Amen

Je to jistě dobrý příklad katolického humoru a dobročinnosti!


Původ formule

Kněz na začátku eucharistické liturgie ve starověkém obřadu vloží kadidlo do kadidelnice, požehná je a poté incenzuje celý oltář ke cti Páně. Kadidlo je požehnáno touto formulí:  Per intercessionem beati Michaelis Archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignetur Dominus benedicere, et in odorem suavitatis accipere - Na přímluvu archanděla sv. vpravo kadidlového oltáře a všech jeho svatých, ať Pán tomuto kadidlu požehná a přijme ho jako vůně, která se mu líbí.


Toto požehnání je slavnostnější než ono první, ve kterém se říká: Ab illo benedicaris, in cuius honore cremaberis – Kéž ti žehná Ten, na jehož počest budeš spálen.

Je to výzva andělům, protože tajemství kadidla nepředstavuje nic jiného než modlitbu svatých, kterou andělé předkládají Bohu, jak říká svatý Jan v Apokalypse (8,4): Et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu angeli coram Deo - A z ruky Anděla stoupá kouř vůní s modlitbami svatých před Bohem.

Ještě předtím však, jak vysvětluje Prosper Guéranger, „protože chléb a víno, které obětoval, přestaly patřit k řádu věcí běžné a obvyklé, [kněz] je navoní kadidlem, jak to dělá pro samotného Krista, představovaného oltářem ». Krásná jsou slova, která doprovázejí okuřvání, nejprve v podobě trojitého kříže a poté trojitého kruhu nad chlebem a kalichem:Incensum istud a Te benedictum ascendat ad Te Domine et descendat super nos milosrdenství tvůj – Pane, kéž toto kadidlo, tebou požehnané, stoupá k tobě a tvé milosrdenství sestoupí na nás.

Je to celý smysl liturgie, která stoupá ke slávě božské přítomnosti a sestupuje pro naši spásu – latinsky spasit znamená zachovat – abychom byli úplně sami sebou a mohli žít věčně s Bohem. Kněz se klaní“ v duchu pokory a s duší zkroušenou, „aby oběť byla vykonána před Boží přítomností, aby byla přijatelná; pak vzývá Ducha na oběti. Kněz, předávající thurible diákonovi, mu osloví přání, které stejně činí i sobě, řka: Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris, et flammam aeternae caritatis- Kéž v nás Pán zapálí oheň své lásky a plamen věčné lásky. Diákon, který přijme kadidelnici, políbí knězi ruku a poté horní část řetězů, čímž obrátí pořadí úkonů, které vykonal, tím, že mu ji předloží. Všechna tato použití jsou orientální a liturgie je zachovává, protože jsou projevem úcty a úcty.

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010