Menu


Frontální výzva čtyř kardinálů papeži

                                  Brandmüller         Burke                 Caffarra               Meisner

                                                                                                              14. 11. 2016

Čtyři kardinálové se zvláštní způsobem vzepřeli papeži: předložili mu tzv. „Dubia“ tzn. závažné pochybnosti, které se týkají Amoris Laetitia. Jsou to kardinálové: Carlo Caffarra, emeritní kardinál z Bologně, Walter Brandmüller a Joachim Meisner, emeritní kardinálové z Německa, a kardinál Raymond Burke.

"Dubia" (pochybnosti) jsou formální otázky předkládané papeži a Kongregaci pro nauku víry. Otázky jsou formulovány tak, že vyžadují zcela jednoznačné jasné odpověď buďto „Ano“ nebo „Ne“ bez teologické argumentace. Není to nový vynález, nýbrž po staletí existující praxe, i když od doby reformace k takovému kroku zatím v církvi nedošlo. Předložená Dubia mají zjednat jasno v těch otázkách, které se staly příčinou nejistoty a zmatku.

Své „pochybnosti“ předali vyzyvatelé papeži nejdříve důvěrnou cestou. „Dubia“ byla papeži předána 19. září 2016. Protože papež na ně dosud neodpověděl, představují je nyní veřejnosti.

Těmito Dubia vstupuje konflikt o AL do „nové fáze“. Papež je vyzván na nejvyšší úrovni, aby se ospravedlnil.

Jak vyplývá z doprovodného listu čtyř kardinálů, nejedná se řešení otázky připuštění civilně sezdaných k přijímání. Kardinály přiměla k jejich kroku závažnější záležitost: vytýkají papeži že je ohrožena celá morální nauka církve.

Vyzyvatelé konstatují, že mezi věřícími byl vyvolán velký zmatek, a to v otázkách, které mají pro život církve velkou důležitost. Konstatují současně, že i v biskupském kolegiu vznikají protichůdné interpretace obsahu osmé kapitoly AL.

Svatý otec se rozhodl, že na Dubia neodpoví. Proto čtveřice vyzyvatelů informuje celý Boží lid a dává své materiály k dispozici veřejnosti.

Kardinálové doufají, že jejich iniciativa nebude interpretována jako pouhý spor mezi progresisty a konzervativci. Jde o blaho duší, nejvyšší zákon církve, a nikoliv o podporu politiky určitého druhu. Jejich akce je projevem hluboké kolegiality s papežem a vášnivé starostlivosti o blaho věřících. Kardinálové pokládají tento svůj krok za přesně vymezenou povinnost vyplývající z kánonu 349 Kodexu církevního práva.Průvodní dopis

Svatý otče,

po zveřejnění Vaší postsynodální exhortace „Amoris laetitia“ byly od teologů a odborníků předloženy interpretace, které se nejen rozcházejí, ale stojí proti sobě také v protikladu, zvláště pokud jde o VIII. kapitolu. Nato je sdělovací prostředky tak dále rozšířily, že vyvolaly u věřících zmatek a nejistotu.

Podepsaní, ale také mnoho biskupů a kněží, obdrželi od věřících z různých sociálních vrstev dotazy, které se týkají konkrétní interpretace, jakou vyžaduje VIII. kapitola Apoštolského listu.

S vědomím své pastýřské odpovědnosti a s přáním uplatnění synodality, ke které nás Vaše Svatost vyzývá, s hlubokou úctou, kterou chováme k Vám, Svatý Otče, jako nejvyššímu učiteli víry, kterého Zmrtvýchvstalý povolal k tomu, aby své bratry utvrzoval ve víře, prosíme o odstranění nejasností a vytvoření jasnosti tím, že dáte platné odpovědi na Dubia, které si dovolujeme přiložit k tomuto dopisu.

Nechť nám Vaše Svatost požehná, zatímco my slibujeme pamatovat na Vás v ustavičných modlitbách.

Walter kard. Brandmüller

Raymond L. Kard. Burke

Carlo kard. Caffarra

Joachim kard. Meisner.

V Římě 19. září 2016.


Následuje precizní formulace 5 Dubií, která se týkají AL § 300, § 304, § 301, § 302 a § 303. Připojeny jsou kromě úvodu doprovodné vysvětlující poznámky kardinálů.

                                                                Katholisches.info 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010