Menu


František proti Benediktovi

Sandro Magister

Papež František poprvé protiřečí svému předchůdci papeži Benediktu XVI.

A to ve velmi neuralgickém bodě: v otázce mše podle starého ritu. Bergoglio ji zakázal řádu, který ji velmi miluje.

 

Řím, 29. července 2013

Bod, který se očekával od Jorge Mario Bergoglia od jeho zvolení papežem,je jeho  postoj ke starému mešnímu ritus.

Jedni předpovídali, že papež František se neodchýlí o linie svého předchůdce. Ten uvolnil slavení mše svaté podle starého ritu jakožto „mimořádnou formu“ svým Motu proprio Summorum Pontificum ze 7. července 2007.

Důvody vyložil v instrukci, která následovala: Universae Ecclesiae z 13. května 2011.

Byli však jiní, kteří předpovídali, že František starou mši omezí – nebo ji dokonce zakáže, a to i za cenu, že tak učiní ještě za života Benedikta XVI.

Dekret, který vydala kongregace pro řeholníky krátce přece cestou Františka do Brazílie, a který výslovně potvrdil sám papež, by dával za pravdu spíše těm druhým než těm prvním.

Dekret má datum 11. července 2013, číslo protokolu 52741/2012 a nese podpis prefekta kongregace Joao Braz Avize, fokolarína a sekretáře kongregace a José Rodrígueze Carballo, františkána.

Braz de Aviz je jediným Brazilcem v kurii a doprovázel Františka na jeho cestě do Rio de Janeiro. Má pověst progresisty, i když by mu lépe přiléhal titul zmatkař. A bude zřejmě první kdo bude jásat, jakmile začnou reformy kurie, které František plánuje.

Rodriguez Carballo se naopak těší plné papežově důvěře. Jeho zařazení do kongregace bylo z prvních počinů Františka na začátku jeho pontifikátu.

Těžko tedy se můžeme domnívat, že Bergoglio si neuvědomil, co schválil, když mu byl dekret před publikováním předložen.

Dekret vyhlašuje apoštolský pověřenec – v osobě kapucína Fidenzio Volpiho, který stojí v čele všech komunit kongregace bratří Františkánů Neposkvrněné Panny Marie.

Už to je udivující. Protože právě františkáni Neposkvrněné jsou jedna z nejvíce kvetoucích řeholních komunit, které se zrodily v katolické církvi v posledních desetiletích s větvemi mužskými í ženskými, s mnoha mladými povoláními, rozšíření po všech kontinentech a mají svou misii také v Argentině.

Chtějí být věrní tradici v plném respektu k učitelskému úřadu církve. Je pravdou, že v jejich komunitách se slaví mše jak ve starém, tak v moderním ritu, jak je tomu ve stovkách řeholních komunit, např. u benediktinů z Norcie - které tak aplikují motu proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI.

Ale právě to vyvolalo v jádru komunity disidenty, kteří se obracejí na Vatikán se stížností na přemíru mší ve starém ritu, což údajně vyvolává výjimky a konflikty v komunitě a ohrožuje jednotu, a co horšího, narušuje ono „sentire cum Ecclesia“.

Vatikán reagoval tím, že vyslal loňského roku apoštolského vizitátora. A byl jmenován komisař.

Ale co nejvíce udivuje, je posledních pět řádků dekretu z 11. července:

„Na doplnění shora řečeného Svatý otce František nařídil, že každý řeholník kongregace sv. Františka Neposkvrněné je povinen slavit mši podle řádného ritu a že eventuální použití mimořádného ritu (Vetus Ordo) musí být výslovně autorizováno (sic!) kompetentní autoritou pro každého řeholníka a každou komunitu, pokud o to požádá.“

Údiv vyvolává skutečnost, že se zde výslovně nařizuje něco, co je v přímém rozporu s dispozicemi Benedikta XVI., podle kterých pro slavení mše a antickém ritu „sine populo“ není třeba žádného schválení.

Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui.

(Zajímavé je, že ještě šest let po zveřejnění Motu proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI. je tento dokument na oficiální síti Svatého stolce pouze v latině a maďarštině. Přesněji řečeno, existuje také italská verze, avšak na nesprávném místě a při pokusu o klik stránky přeskočí na http://web.archive...)

Pro mše „cum populo“ platí určité podmínky, ale vždy je zajištěna svoboda k slavení mimořádného ritu.

Proti dekretu vatikánské kongregace je možno se odvolat k nejvyššímu tribunálu apoštolské signatury, jejímž předsedou je dnes Raymond Leo Burke, který je pokládán za přítele tradicionalistů. Ale pokud je dekret zvláštním způsobem schválen papežem, jak se zdá v tomto případě, je odvolání nepřípustné.

Františkáni Neposkvrněné mají zakázanou starou mši od 11. srpna.

Co se bude nyní dít u nich a v celé církvi?

Benedikt XVI. byl přesvědčen, že obě formy římského ritu se mohu navzájem obohacovat. Tak to vysvětlil biskupům ve svém listě, které provázel Summorum Pontificum.

„S velkou důvěrou a nadějí..."

Od nynějška tomu tak nebude, alespoň u františkánů Neposkvrněné, kteří jsou nuceni používat jen nový ritus. Nezbude jim, než aby „manifestovali“, že i tuto formu je možno slavit s posvátností, která tolik přitahuje mnohé ke staré formě...

Zdá se, že pevnost, kterou zbudoval Benedikt XVI., byla dobyta. Z výjimky, jak se mnozí obávají, nebo předpovídají, se brzy stane pravidlo.

www.chiesa.espressonline.it


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010