Menu


Dotazník, který by nás neměl znepokojovat

26. 4. 2020

 

Dotazník týkající se aplikace Summorum Pontificum má účel především statistický a neměl by nás znepokojovat. Tradiční ritus obohacuje nový ritus a nemělo by smysl ho vyřadit.

Zveřejnění dotazníku proniklo na veřejnost z blogu Messa in latino. Zveřejněný text postrádá důležité znaky autenticity: schází podpis nástupce kardinála Müllera a znak Svatého stolce. Text není ani v italštině ani v latině, nýbrž v angličtině. Text nevydala sekce kompetentní za platnost materiálu bývalé komise Ecclesia Dei.

Motu proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI. není tedy předmětem žádného útoku. Dotazník by se dostal do rukou biskupů téměř současně s obohacením Misálu 1962 o sedm nových prefací a kalendář se svátky nových světců (viz). Příprava zákazu tradičního ritu by byla v naprostém rozporu s takovým opatřením.

Don Nicola Bux, profesor východní liturgie a teologie svátostí na teologické fakultě v Puglii a bývalý poradce komise Summorum Pontificum, je přesvědčen, že takový dotazník je zaměřen na statistické účely. Jde o potřebu vytvořit ucelený reálný obraz o situaci ve světě. K tomu slouží důležitá otázka, zda se tradiční ritus praktikuje z vysloveně pastoračních důvodů, nebo pouze jako iniciativa ojedinělého kněze.

Podle názoru Mons. Buxe dotazník má za cíl „představit ordináři jeho odpovědnost vycházet vstříc přání věřících, kteří projevují tuto pastorační potřebu. Tam, kde žijí obě formy vedle sebe, pak ten, kdo trpí a šíří předsudky, staví je proti sobě, a kdo ne, odpoví čestně, jak situace vypadá. V průzkumu, který provedla DOXA v roce 2017 ve Francii a Itálii, 70% dotázaných katolíků pokládalo soužití obou ritů ve farnosti za oprávněné a vhodné.

Dotazník obsahuje otázku týkající se seminární přípravy na tradiční ritus. To je důležité pro dobrou formaci služebníků oltáře, aby, když se ocitnou před věřícími, kteří požadují tento obřad, mohli náležitě reagovat na tuto pastorační potřebu. Pokud by biskup poškozoval a cenzuroval uvnitř diecéze požadavky po „mimořádné formě“, vyvolával by velkou škodu pro jednotu církve i z ekumenického hlediska, neboť tradiční ritus sbližuje římskou církev s ritem byzantským, a toto sblížení měl Benedikt XVI. výslovně na mysli.

Mons Bux se dovolává stavu, aby biskupové byli vedeni skrze sensus Ecclesiae, nikoliv svými osobními předsudky. Odvolává se na slova Gamaliela ze Skutků apoštolů: Jestliže je toto dílo lidského původu, samo se rozpadne. Jestliže je to od Boha, nepodaří se vám tyto lidi zničit (Sk 5, 38-39).

Iniciativa Kongregace pro nauku víry, pokud se potvrdí, měla by být hodnocena jako statistický obraz o aplikaci Summorum Pontificum a neměla by působit starosti návštěvníkům „tridentské bohoslužby“.

Nico Spuntoni, La Nuova Bussola Quotidiana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010