Menu


Don Nicola Bux: Nástup stalinismu v církvi

                                                                    8. 8. 2019

Don Nicola Bux

Dopis řediteli Stilum Curiae

Vážený pane řediteli,

poslední událost v Institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny je evidentním případem návratu ke středověku, kdy se konaly disputace mezi františkány a dominikány na základě zásady, že kdo má více argumentů, ten vítězí. Dospěli jsme ke stalinským metodám v žlutých rukavicích. V církvi již není konfrontace, disputace. Jestliže nesmýšlíš jako hlava, jsi označkován, katalogizován, vyloučen. Neblahý efekt ideologie dialogu platí, dokud smýšlíš jako ten, kdo káže.

Na potvrzení pluralismu a synodality byl uplatněn vyhazov pro řádné profesory, kteří jsou z ideologických důvodů vyloučeni ze své katedry.

Co by se stalo, kdyby něco takového udělala některá jiná univerzita?

Jakou akademickou prestiž si zachovává Institut Jana Pavla II.? (Není to jen otázka, zda nadále existuje jako univerzitní instituce inspirovaná Janem Pavlem II., ale zda vůbec nadále trvá jako univerzitní instituce).

Toto všechno má mimořádnou váhu pro nejvyšší hlavu, neboť člověk, který řídí tyto operace, jistě nejedná z vlastního podnětu, nýbrž z nařízení představeného.

Brutálním způsobem a z nepřípustných motivací se tak postupuje rovněž v seminářích a na fakultách, v kongregacích a římských dikasteriích.

Paradoxní je, že se navenek propaguje ekumenický a mezináboženský dialog, zatímco se upevňuje diktatura jediného vnitřního smýšlení.

Mnozí si kladou otázku – stále ve jménu synodality a pluralismu: neměla by se podporovat konfrontace mezi všemi pokřtěnými, zvláště mezi všemi kategoriemi teologů? Konfrontace, která by se týkala katolického smýšlení podle zásad sv. Vincence Lerinského: „...to čemu se vždy, všude a všichni věřili?“

Asi nastává doba, kdy je třeba se zvednut a odejít k svatému Petru ze všech stran světa a obvinit nové „latrocinium ephesinum“. Vysvětlím: Druhý koncil v Efezu 449, známý mezi katolickými a pravoslavnými teology jako latrocinium efessinum neboli efezské banditství, byl koncil christologický. V důsledku rozporů o osobě Ježíše Krista se především v následujícím jednání v Chalkedonii (451) křesťanské církve rozdělily na chalkedonské a předchalkedonské.

Zdá se, že na příštím synodu bude prohlášen Ježíš Kristus za překonaného, protože Amazonie a jedna oblast v Evropě ho již nepotřebuje pro svou spásu, neboť si stojí dobře na tom, na čem stojí. Za překonanou se prohlašuje „morální teologie“ o manželství a rodině, tak, jak ji chtěl Pán, kterou hájil a šířil Jan Pavel II. a doplatil na to. Proto máme před sebou pogrom latrociniuim efesinum. Stůjme tedy za Benediktem XVI., který vyslovil svou solidaritu defenestrovanému prezidentovi a představme papeže Františka jako protivníka všech svých vlastních výzev k pluralismu, parrhesii a synodalitě.

Usilujme o nápravu, především docenti a studenti Jana Pavla II., dříve než bude příliš pozdě. Všichni ke svatému Petru!

Srdečný pozdrav! V Ježíšově jménu!

Nicola Bux


Nicla Bux  Stilum Curiae

                                                   viz také


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010