Menu


Destabilizující a iritující výklad Písma svatého

Bergoglio hřímá: „Přijímejte všechny, dobré í zlé“ Ale přitom ani slovo o důvodech migrace, zda jde o ekonomické důvody, islamistu nebo kriminální živly. Ani slovo o tom, že pronásledovaní křesťané představují jen docela malou část masy, která se denně tlačí na hranice a evidentně velmi dobře informovaná očekává, že je hostitelské země samozřejmě přijmou. Ani slovo křesťanech ze Sýrie, kteří obětují svůj život za Krista, a o podvodnících, kteří chtějí zneužít evropských sociálních systémů. Ani slovo o velké části migrantů, kteří zahazují své pasy, a o syrských cestovních pasech, které jsou bezpečnou jízdenkou do Evropy. Ani slovo o lidech, kteří mají klamný obraz o Evropě a představují si ji jako ráj na zemi.

„Všechny přijímat, nikoho neposuzovat“

František řekl doslova: Je třeba přijímat dobré i zlé, zkrátka všechny, protože Ježíš nikoho nerozlišuje a volá v evangeliu bez rozdílu dobré i zlé. A dále: Všechny přijímat, nikoho neposuzovat a nabídnout zkušenost Boží přítomnosti a bratrské lásky.

To řekl papež členům „evangelizační iniciativy milánského kněze Pieroti Periferiho, zatímco tisíce migrantů odmítlo pomoc jiných států, protože chtějí do Německa.

Nediferencovaná řeč papeže, která se zcela kryje s humbukem ateistických médií, silně kontrastuje s poselstvím afrických biskupů, kteří apelují na mladé lidi svých zemí, aby neřešili své problémy útěkem ze své vlasti přitahováni leskem a pozlátkem neznámého vzdáleného světa, který údajně oplývá mlékem a medem a který si představují jen podle televizní reklamy slov podvodníků

Média informovala o papežově projevu jako o iritujícím

1. Bergoglio: Ježíš volá v evangeliu dobré i špatné bez rozdílu.

Skutečnost: Ježíš vyzývá lidi v evangeliu k obrácení a nikoli k tomu, aby se dali vydržovat Evropou;

2. Bergoglio: Když máte na jazyku, abyste někoho odsuzovali, že udělal to nebo ono, učiníte nejlépe , když budete mlčet

Má se mlčet i tehdy, když se jedná o několikanásobného vraha křesťanů, má být představen farnosti, dětem, starým a bezbranným? Papež musí mít nějakou vlastní pozměněnou bibli! Ježíš se nedívá na minulost, ale jen tehdy, když člověk tuto minulost zavrhne a zcela se obrátí: Marie Magdaléna zanechala prostituce a šla za Ježíšem.

3. Bergoglio se dovolává: Setrvávali jednomyslně v chrámě, lámali chleba tu a tam v domech, konalo se mnoho večeří v radosti a s veselým srdcem, chválili Boha a nacházeli oblibu u všeho lidu.

Skutečnost: Písmo svaté ve Skutcích apoštolů mluví o věřících, nikoliv o pohanech ( dnes muslimech a ateistech.) (Viz: Sk 2, 37-47)

4. Bergoglio: V Eucharistii prožíváme zkušenost lásky, která nezná hranic. Dejme konkrétní znamení, že církev je otcovský dům, kde je místo pro každého v jeho obtížném životě.

Jenomže zatímco Pán mluví o obrácení a následování, papež mluví o přistěhovalcích a sociálních opatřeních. Pokud nejsou lidé pokřtěni a nejsou ve stavu milosti posvěcující, nemohou se účastnit eucharistické hostiny. Zde se nesedí jen jako u jídelního stolu. Stat Crux dum volvitur orbis - Kříž stojí pevně i svět se motá. Na to snad máme zapomenout?

Chiesa e postconcilio

Poznámka překl: Bergogliovy výroky a názory jsou zcela logické a srozumitelné jedině pod zorným úhlem Nového Světového Náboženství, ve kterém si pod vládou Antikrista budou všichni rovni.
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010