Menu


Čtvrtá neděle po Velikonocích

Poslední tři neděle po Velikonocích pokračují ve zpěvu chvály Kristu a v oslavě vykoupení. Tam, kde se zpívají autentické antifony Introitu a jásavého Offertoria, zazní dnes jedny z nejkrásnějších melodií gregoriánského chorálu.

S blížícím se Nanebevstoupením a Letnicemi připomínají nám evangelia, jak Ježíš připravoval své učedníky na svůj odchod, ohlašoval jim příchod Ducha Svatého, který bude pro ně znamenat světlo, sílu a pomoc.

Tato nauka o poslání Ducha Svatého platí pro nás stejně jako pro apoštoly. Duchu Svatému je svěřeno vedení Církve, jejímž je vládcem a také je inspirátorem a zdrojem křesťanského života pro každého pokřtěného zrozeného z vody a Ducha Svatého. Tím pokračuje v díle Kristově a vydává o něm svědectví. Současně usvědčuje z bludu a hříchu svět, protože odmítá přijmout Spasitele.

Introit jásá: Zpívejte Pánu novou píseň, protože učinil obdivuhodné věci, aleluja, aleluja. Před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. Jeho pravice a jeho svaté rámě mu daly zvítězit. (Ž 91, 1 – 2)

V nejistých a obtížných životních podmínkách zde na zemi mohou pokřtění žít ve věrnosti Bohu jen s pomocí jeho milosti. Ta přitahuje naše srdce tam, kde dojdeme pravé blaženosti. Proto v oraci prosíme:

Bože, jenž působíš, že mysli věřících jsou stejné vůle, dej, aby tvůj lid miloval to, co přikazuješ, a toužil po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce zakotvila tam, kde jsou ty pravé radosti.

Je to opět jedna z velké a nedocenitelné pokladnice tradiční liturgie.  

Epištola je z listu sv. Jakuba (1, 17 – 21). Člověk nemůže udělat nic lepšího, než dát se formovat Bohem, který v nás začal velké dílo a dále je dokonává: nejdříve nás stvořil a pak vykoupil. Je třeba očišťovat náš život a přijímat Boží slovo do svého nitra.

V evangeliu sv. Jana (16, 5-14) nás Pán ujišťuje, že Duch Svatý zjeví věřícím autentické Kristovo poslání ve smyslu jeho vykupitelské smrti: odsoudí nevěřící svět a zjeví spravedlnost Krista, kterého Bůh vzkřísil a který se vrací k Otci. Odsoudil satana, který chtěl zabít původce života.

Offertorium je z žalmu 65 (1 – 2) Jásejte Bohu všechny země, zapějte píseň jeho jménu. Pojďte a slyšte, budu vyprávět vám všem, kteří se bojíte Boha, jak veliké věci prokázal mé duši.

V postcommunio církev prosí:

Přispěj nám, Bože, na pomoc, abychom tím, co jsme s vírou přijali, byli očištěni od hříchů a vytrženi ze všech nebezpečí.

                                                                                             Messale Romano

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010