Menu


Co čeká Medjugorje?

Papež František se při návratu ze Sarajeva pochvalně zmínil o 17-členné komisi, kterou jmenoval papež Benedikt XVI. v roce 2010. Tato komise ukončila svou práci krátce před jeho abdikací. Zdá se, že současný papež s rozhodnutím nespěchá. Starosti dělá Římu velké množství věřících, kteří jsou přesvědčeni o pravosti zjevení. Je nezbytné velmi obezřetné rozhodnutí.

Salvatore Maria Perella z řádu servitů, rektor Papežské teologické fakulty Marianum pro list Avvenire prohlásil:

»Pracovali jsme velmi důkladně a vážně. Rozhodnutí bude obsahovat skutečnost, že zjevení jsou vždy možná, a pokud je lze uznat jako pravá, pak představují Boží dar.«

»Církev však má povinnost střežit primát Zjevení, takže takové mimořádné zvláštní události může chápat vždy jen jako podporu Kristova evangelia.« »Panna Maria je zářící, ale zůstává jen Božím tvorem, který nemůže setkání s Kristem zatemňovat, nýbrž jen podporovat.«

Tento mariolog zdůraznil také nezbytnost životní proměny vizionářů. Jestliže jsou vidění pravá, nemohou je vyhledávat. Je to spíše Bůh, který je vede. Je navíc nutné, aby vedli křišťálově ryzí život podle evangelia a rozhodně nevyhledávali světla ramp.

Komise zjistila v Medjugorje pozitivní kritéria. Také samo místo musí vykazovat důkazy obrácení a svědectví blíženské lásky a duchovních povolání. Ale jsou zde i negativní kritéria. Např. jsou také brány v úvahu lži a fabulace. Navíc je třeba zkoumat, zda se s událostmi nespekuluje a zda se nevyskytují naukové dvojznačnosti. Také věda zde má své místo, musí např. zcela vyloučit duševní choroby.

Jelikož je jako člen komise zavázán k mlčení, nemohl mariolog říct, k jakým závěrům komise dospěla. Mluvit však překvapivě o třetí možnosti, kdy se komise nerozhodne pro ani proti.

Když Benediktova komise ukončila svou práci, uveřejnil list Panorama článek »Zastaví papež František Medjugorje?«, ve kterém stojí:

Mezinárodní komise, které předsedá kardinál Ruini a která má 17 členů z celého světa (kardinálů, biskupů, teologů a psychologů) vybraných mezi největšími odborníky z oblasti mariologie a zjevení, ukončila svou práci.

Komise, kterou ustavil ještě Benedikt XVI., měla za úkol rozhodnout o jednom z nejneobvyklejších a nejkontroverznějších fenomenů katolické církve, o zjevení Panny Marie v Medjugorje, která přitahují do Bosny a Hercegoviny miliony poutníků. Medjugorje dokonce sesadilo Lurdy z trůnu náboženského turismu. Nejneobvyklejším prvkem je, že tato zjevení trvají již 30 let. Nikdy také nebyl v dějinách církve registrován případ, že se na jednom místě se děje tolik zjevení stále stejným osobám (šesti vizionářům).

Je zde také problém tajemství, která Madona zjevila vizionářům a která mohou být sdělena jen papeži. K těm se pak připojují veřejná poselství svaté Panny. Komise vyslechla vizionáře, svědky, exponenty církevní autority, a nyní pracuje na závěrečné zprávě. Jedna část materiálu včetně výpovědí vizionářů byla už předána papeži Františkovi, který si je vyžádal, aby si je předem přečetl. Úkolem komise je pomoci papeži rozhodnout, zda je možno zjevením přisoudit nadpřirozený charakter, a jakou hodnotu Mariina poselství mají.

Jsou zde střety a napětí, a ta v těchto letech rozdělila církev v Bosně a Hercegovině, duchovní správce svatyně i samotné vizionáře. Po výhradách, které v době pontifikátu Benedikta XVI. vyslovil zvláště státní sekretář Bertone, nyní mnozí doufají, že Bergogliova mariánská zbožnost ho přivede k oficiálnímu uznání těchto zjevení.

Po prvních indiskrétnostech se naopak zdá, že komise chce navrhnout papeži, aby uznal Medjugorje jako prosté místo kultu a poutí, které je podřízeno Svatému stolci, aniž by došlo k definitivnímu vyjádření na téma zjevení.

                                       Ignazio Ingrao, Panorama,   srpen 2013

Poznámka překladatele: Je podivné, že se v této souvislosti nemluví o tom, že o takových fenoménech není možno vyslovit konečný pozitivní soud, dokud zjevení trvají. Tím by se církev vystavila velkému riziku.

                                                                 Katholisches.info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010