Menu


Buldozer se nezastavil

 

Dcery Panny Marie v Laval

17. září 2018 kardinál prefekt Kongregace pro řeholníky Mons. Braz de Avis napsal sestrám ultimátum: buďto přijmou komisariát „bez výhrad“, nebo pokud ho nepřijmou, pak zákon stanoví, že může být řehole rozpuštěna.

Sestry odmítly všechna obvinění jako výmysly vizitátorů. Komisaři jim v mnohém dali zapravdu, ale prohlásili, že jejich opatření jsou neodvolatelná. Představené byly již dříve za zcela vymyšlená obvinění poslány do jiných klášterů.

Proto 34 z 39 sester zveřejnilo toto prohlášení:

Když jsme si s morální jistotou ověřily, že přijetí apoštolského komisariátu pro by celý náš institut způsobilo těžké škody, a to s jistotou, že v kratším nebo delším termínu by znamenalo opuštění celého pojetí charizmatu, jaké nám od Boha předala naše zakladatelka Matka Maria od Kříže jen proto, abychom tímto způsobem žily;

poté, co jsme předložily mnohá řešení a přizpůsobení, která zůstala bez jakékoliv odpovědi;

po předchozí konzultaci s autoritativními a kompetentními osobnostmi;

po dlouhé modlitbě vždy s úmyslem zůstat dcerami církve a věrné v poslušnosti pravdě,

dospěly jsme k závěru, že nemáme jinou možnou volbu než zříci se našich slibů. Je nás 34 z 39 sester, které tvoří tento institut a které žádáme, abychom byly zproštěny našich slibů od Dikasteria pro řeholníky. Nepřinášíme tuto oběť s lehlým srdcem: toužíme zůstat v plném společenství s církví, ale nemůžeme než ukázat co nejjasněji a s co největší bolestí, že ve svém svědomí nemůžeme uposlechnout v tom, co je nám předkládáno.


V tomto období byl v Laval ustaven Komitét pro vydržování řeholnic, čítající asi tři tisíce osob, který má svůj hlas na síti https://www.soutienpsm.com/.

Toto všechno se děje v zemi, kde situace duchovních povolání je více než strašná a kde případy v pohromě sexuálního zneužívání v řadách kléru se postupně vynořují v celé své závažnosti a zasahují také kardinála prefekta Kongregace pro nauku víry. A svatý stolec si dovoluje podnikat kroky zcela nevysvětlitelné, a to s násilím, které je možno přirovnat k jiným těžkým situacím reálných ran.

Prozatím má Vatikán na svědomí zničení řeholních sester v Auerbachu (Německo), kontemplativních sester v Saint John (Francie) a sester františkánek Neposkvrněné v Itálii. Všechny tři kongregace se výrazně vyznačovaly jako požehnané hojným počtem povolání.

Chiesa e postconcilio