Menu


Ze spisů sv. Markéty Marie Alacoque 3.

 

Ježíš daruje své Srdce lidem jako poslední úsilí své lásky a chce, aby byl veřejně uctíván jeho obraz

 

Zde vypráví světice o nejvýznamnějším daru.

Jednoho dne na svátek svatého Jana evangelisty, kdy mi prokázalo milost podobnou té, jakou přijal milovaný učedník při Poslední večeři, Božské Srdce se mi představilo na trůně z ohně a plamenů, které do daleka zářily a byly jasnější než slunce a průzračnější než křišťál. Rána přijatá na kříži byla zvýrazněna, Srdce byla obtočeno trnovou korunou a byl v něm zasazen kříž. Můj božský Mistr mi podal vysvětlení jak tyto nástroje jeho umučení vyjadřují jeho nesmírnou lásku, kterou chová k lidem a která byla zdrojem všeho jeho utrpení, která v něm byla přítomná od okamžiku vtělení a již od toho okamžiku mu byl kříž, tak říkajíc, zasazen do Srdce tím, že přijal všechna pokoření a bolesti, které mělo jeho lidství vytrpět během smrtelného života, stejně jako potupy, kterým ho vystavila jeho láska k lidem v Nejsvětější Svátosti až do konce časů, jakožto nejvyšší úsilí jeho lásky, která předkládá svůj obraz jako pomocný předmět tak přiměřený, aby lidi naučil lásce, a to lásce pevné; neboť tím jim otevírá všechny poklady lásky, milosrdenství a milosti, posvěcení a zdraví, které jsou v něm obsaženy, aby všichni, kteří, jak jen mohou, mu chtějí vzdávat, úctu a lásku, byli obohaceni božskými poklady, které nabízí z bohatého a věčného pramene.

Ujistil mě, že zakouší zvláštní potěšení, když je uctíván v podobě tohoto lidského Srdce, jehož veřejný obraz by chtěl mít vystavený, aby se, jak dodal, dotýkal necitelného lidského srdce; dovolil mi, abych v hojnosti sypala těm, kteří ho uctívají, poklady milostí, kterých je plné.

Všude, kde bude tento obraz vystaven a obzvláště uctíván, udělí v hojnosti požehnání všeho druhu. Po tom všem mi Božský Spasitel řekl tato slova:

Hle, moje dceruško, záměr, pro který jsem tě vybral, je pro tebe tak velkou milostí, že tě chovám ve zvláštní péči již od kolébky. Stal jsem se tvým učitelem a vedu tě jen proto, abych tě připravil k přijetí těchto vynikajících milostí, mezi které musíš zahrnout i tuto přítomnou jako jednu z nejvýznamnějších, když ti odhaluji největší dar všech pokladů a ukazuji ti a daruji sám chrám mého Srdce. Proto jsem se vrhla v prostraci tváří k zemi, neboť jsem nebyla schopna vyjádřit své city jiným způsobem, než mlčením, brzy nato přesušeným mými slzami a mými vzdechy.

Věčná vzpomínka na tak velkou přízeň

Po období čtrnácti let vzpomínala na to světice těmito slovy: O svátku milovaného učedníka se mi vrací na mysl, jak mi v onen den tento božský Snoubenec prokázal nesmírnou milost, které jsem zcela nehodná, a dal mi odpočinout s milovaným učedníkem na svém klíně a dal mi svoje Srdce, svůj kříž, svou lásku;dal mi Své srdce jako můj azyl, mou pomoc , moje nebe odpočinku mezi bouřemi v tomto bouřlivém moři; dal mi svůj kříž pro můj trůn slávy, kde mám být nejen oslavena, kde se mám ještě radovat, ačkoliv jsem nevykonala sama nic dobrého kromě toho, co vykonal Ježíš, kříž a láska; jeho láska mě očistila, zdokonalila, přetvořila v sobě ke všemu. Ale , můj Bože, jak špatně jsem odpovídala na tak velké milosti, které mě měly učinit svatou a snad poslouží jen k mému odsouzení! Jindy napsala:

Božské Srdce Ježíšovo mi prokazuje ustavičně přízeň, a já mu odplácím jen nevděčností. On mě omilostnil svou návštěvou, kterou jsem zakusila jako velmi prospěšnou pro dobré dojmy, jaké zanechala v srdci. Nuže, on mě ujistil, jak velké je jeho zalíbení v tom, když vidí, jak je poznáván, milován a uctíván od svých vlastních tvorů, že pokud se nemýlím, mi slíbil, že všichni ti, kteří budu zbožní a zasvěcení, nikdy nezahynou. Že jako zdroj všech požehnání bude své milosti širokou rukou rozdávat na všech místech, kde bude vystaven obraz jeho božského Srdce; že sjednotí v míru všechny nesvorné rodiny, že bude chránit a provázet ty, které se ocitnou v nějaké nouzi a obrátí se na něho s důvěrou; že vylije líbezné pomazání své lásky na všechna společenství, která ho budou uctívat a svěří se jeho zvláštní ochraně; že zruší všechny pohromy Boží spravedlnosti a změní je v milost, aby byly ihned odvráceny.

 

Návrh praktické úcty k Božskému Srdci

Světice napsala v jednom dopise: Povím vám prostě jako opravdové přítelkyni úctyhodného Srdce Pána Ježíše Krista, že když ho prosím za vás, přichází mi na mysl , že pokud toužíte žít zcela pro něho, abyste dospěla k dokonalosti, potřebujete se zcela odevzdat Nejsvětějšímu Srdci, pokud to záleží na vás, bez výhrad, takže nechcete již nic jiného než vůli tohoto láskyplného Srdce, že nebudete nadšena ničím než city k němu, nebudete dělat nic bez jeho světla, nepodniknete nikdy nic, dokud se ho nezeptáte na radu a nepožádáte o pomoc, a budete mu děkovat za dobré i špatné výsledky vašich akcí, vždy si zachováte spokojenou mysl a ničím se nebudete vzrušovat a bude vám stačit pouze to, že Božské Srdce je spokojeno, milováno a oslavováno. Jestliže však horoucně toužíte být z počtu jeho milovnic, musíte mu obětovat pobožnost prvního pátku v měsíci a po svatém přijímání vzbudit úmysl zcela se mu zasvětit a že se vynasnažíte získat mu všechnu lásku, čest a slávu, jak to jen bude ve vaší moci. To všechno způsobem, jaký vám vnukne . Po tom všem se už nesmíte ohlížet na nic jiného, než jak mu zcela náležet a být mu zcela oddaná. Klaněníhodné Srdce vám bude pomáhat v každé potřebě a zajistí vám, jak jen možno, váš pobyt na zemi. Když se tedy spojíte s jeho záměry, on napraví , co by mohlo být ve vašem konání nedokonalé, a posvětí to, co bude dobré. Je třeba zajistit, aby všechny naše schopnosti vstoupily do jeho úctyhodného Srdce, učinit se maličkými a pokornými přiznáním naší nicoty, ve kterém musíme setrvat v nejhlubší poníženosti. Je vhodné založit si v tomto svatém Srdci království pokoje tím, že souhlasíme s jeho zalíbením, jemuž se musíme zcela odevzdat tak, když všechna naši starost se zaměří na to, abychom odstranili vše, co by se mohlo projevit jako překážky, a necháme Ho, aby v nás působil podle svého přání, až nás přetvoří podle svého způsobu a zdokonalí nás podle své míry. A abychom setrvali uvnitř tohoto božského Srdce navždy, je třeba milovat Ho láskou, která má přednost přede vším a je jedinou potřebou našeho srdce, vším ostatním pohrdáme a zapomínáme na to.

 

Modlitba lásky k Ježíšovu Srdci

Ó Srdce zanícené a žijící láskou! Ó svatyně božství, chráme svrchovaného majestátu, oltáři božské lásky, Srdce planoucí láskou k Bohu i k nám, klaním se ti, miluji tě, stravuji se láskou a úctou k tobě. Spojuji se s tvými svatými záměry, chci, ano chci planout tvým ohněm, žít tvým životem. Jak se raduji, když tě vidím spokojené a blažené; když vidím, jaký podíl přijímám na tvých výsadách a na tvé slávě, z celého srdce bych chtěl raději trpět a zemřít, než abych se ti znelíbil. Ó moje srdce, chci konat jen to, k čemu mě podněcuje Nejsvětější Srdce Ježíšovo; chci jen tiše přebývat pod jeho pohledem a žít tak, jak se sluší na lidskou přirozenost. Ó Božské Srdce, sjednocuji se s tebou a ztrácím se v tobě. Chci žít jen pro tebe a hledím jen na tebe. Tak ať je všechno moje konání v trvalém mlčení a úctě a pokoře před tebou jako planoucí lampa, která se stravuje před Nejsvětější Svátostí. Milovat, trpět a umírat. Amen.