Menu


Biskupové nacvičují indiánskou mystiku

     21. 7. 2019

Setkání biskupů amazonské oblasti skončilo obřadem „indiánské mystiky“; prohloubili tak závažné problémy přijímání panteismu a pohanství, které je v naprostém rozporu s naukou církve.

Od 6. do 27. října bude jednat v Římě synoda a každá oficiální iniciativa jedině prohlubuje vážné obavy před indiánskou panteistickou a pohanskou modloslužbou, kterou odsoudil kardinál Walter Brandmüller (viz) i kardinál Müller (viz) a řada dalších článků. Jsou to iniciativy navržené panamazonskou církevní sítí a konkretizované v Instrumentum laboris:

»Je nutné shromáždit to, co Duch Svatý naučil tyto národy v průběhu staletí: víru v Otce-Matku Stvořitele, smysl pro společenství a harmonii se zemí, sny pro solidaritu s vlastními druhy, projekt „dobrého života“, moudrost tisícileté civilizace, kterou vlastní starci a která má vliv na zdraví, soužití, na výchovu a obdělávání půdy, živý vztah k přírodě a Matce Zemi, odolnost žen a zvláště pak náboženské rity a projevy, vztah k dříve narozeným. Meditativní chování a slavení svátků ve smyslu posvátnosti území.«

V tomto duchu uspořádali 18. července v průběhu semináře ke studiu Instrumetum laboris brazilští biskupové z dané oblasti obřad označený jako „indiánská mystika“; konal se údajně jako prosba o ochranu v průběhu synody. Podílelo se na něm 23 biskupů a 5 členů předsynodální rady, a také poradci a experti, účastníci semináře organizovaného Ekumenickým centrem pro evangelizaci a výchovu lidu. Jakému »božstvu« tuto svou „ indiánskou prosbu“ adresovali, není známo.

Spojeni v kruhu kolem nádoby, ve které se vařil magický nápoj, nalévali si ho účastníci do nádobek, ze kterých ho pak srkali. Jedná se pravděpodobně o obřady používané po staletí v pralese sousedícím s jihoamerickou oblastí.

V komentářích těch, kteří viděli snímky z této akce, jsou reakce označující obřad za vysloveně pohanský a polemicky připomínají, že svého času mnoho křesťanů bylo umučeno, protože nechtěli mít podíl na pohanském obřadu a zapálit kadidlo pro císaře.

Mnohé komentáře poukazují na evidentní rozpor s tím, co stanovil Jan Pavel II. roku 1992 v postsynodální exhortaci Pastores dabo vobis:

»Tato inkulturace různých a protichůdných kultur přítomných v různých částech světa musí být provázena poslušností vůči slovům Ježíše Krista hlásat evangelium všem národům až do končin země. Tato poslušnost neznamená žádný synkretismus ani doplněk k hlásání evangelia všem národům, nýbrž požadavek, aby evangelium má živě pronikat do všech kultur, překonávat jejich kulturní prvky neslučitelné s vírou, křesťanským životem a tajemstvím spásy, která přichází od Krista«.

Ze semináře v Brazílii 16. - 18. července pak vzešlo, že Instrumentum laboris neuspokojuje plně členy Repam organizace založené roku 2014 na ochranu Amazonie v otázkách která se týkají církve. V průběhu dvou dnů Maurizio Lopez, výkonný sekretář sítě definoval IL jako neúplný dokument a žádal synodní otce přítomné v Římě, by »chránili Boží hlas, který k nám přišel skrze národy«.

Setkání v Brazílii bylo organizováno také za tím účelem, aby identifikovalo možné nedostatky v přípravném textu, jak čteme ve zprávě Repam.

Podle vatikanisty Edwarda Pentina různé projekty amazonské Sítě byly a jsou podporovány německými projekty Adveniat a Misereor, které působí v Latinské Americe. Není tajemstvím, že přípravu říjnového synodu sleduje s velkým zájmem německý klérus i laici. V Berlíně se sešli reprezentanti Adveniat a Misereor a hovořili o podílu Sítě na přípravě Synodu. Na setkání byli pozváni i členové německé vlády a jednalo se ominerálních těžebních společnostech a o dřívějším kolonialismu, jak o tom píše IL.

Nico Spuntoni Nuova Bussola Quotidiana

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010