Menu


ARCHIV

„Největší dnešní hřích je ten, že lidé ztratili vědomí hříchu“, citoval papež František svého předchůdce Pia XII. To je situace více než povážlivá. Porušování a nedbání Božího řádu se totiž netýká jen samotného hříšníka. Ztratit vědomí hříchu znamená účastnit se prakticky destrukce Božího království na zemi. Jedná se o jeden z hlavních a neklamných symptomů ztráty víry.
 
Stačilo by, kdyby jeden z otců přede všemi povstal a protestoval, že mu svědomí nedovoluje, aby zaujal a přijal určité pozice, a pohrozil, že koncil opustí, pokud bude takový materiál předložen, promulgován a přijat. Kdyby takový muž na koncilu vystoupil a dovolával se otevřeně pravdy před Bohem, byl by celou subverzní mašinerii zablokoval.
 
K zásadnímu zvratu v postoji katolické církve k judaismu nevedla analýza a exegeze provedená odborníky z řad církve, ale soukromý požadavek židovského historika, který si našel velkého advokáta pro své cíle v kardinálu židovského původu Beovi. Téma církev a židovství vzešlé z této iniciativy se skutečně dostalo na program koncilu a v procesu jednání se postupně dokonce rozšířilo i o ostatní nekřesťanská náboženství, především islám a nakonec o otázku „náboženské svobody“. Výsledkem jsou dva nejkontroverznější dokumenty Nostra aetate a Dignitatis humanae, které jsou ideologickým nástupem k jednotnému světovému náboženství.
 
Od dětství vedla Panna Maria Jana Bosca pomocí zvláštních vidění, kterým on sám říkal sny: Sedm let před snrtí měl varovný sen o vývoji ve své kongregaci.
 
Běda tomu, kdo pracuje proto, aby získal chválu od tohoto světa:
svět je špatný plátce a splácí vždy nevděčností.
 
Nemůžeme být se světem zadobře, aniž bychom se vrhali do záhuby. Jemu vyhovět je nemožné; on je zcela naplněn duchem rozporů. Jan přišel, nejedl a nepil, a oni řekli, že má ďábla. Syn člověka přišel, jedl a pil, a řekli, že je žrout a pijan vína.
Stává se hvězdou vybraných časopisů.
 
Modleme se za naše bratry na Ukrajině.
 
Dnes je památka panny – následujme ji v bezúhonnosti; je památka mučednice – přinesme dary k oběti. Slavíme výročí toho dne, kdy se svatá Anežka zrodila pro nebe. Podle tradice byla mučena ve dvanácti letech. Jak odporná krutost, která nešetřila ani tak mladistvý věk, ale jak velká síla víry, pro kterou i tak mladistvý věk vydal svědectví.
 
V úmyslech a jednotlivých cílech původního Oktávu jednoty s Petrovým stolcem není nic nejasného. Je to nezastřený pravý katolický duch papežů od dob Kristových až do roku 1958. Slovem i činem zde najdeme vyjádřeno pevné učení Církve ohledně jednoty křesťanů, které shrnul papež Pius XI. ve své encyklice Mortalium animos z roku 1926, kde čteme: "...jednota nemůže vzniknout jinak než z jednoho učitelského úřadu, jednoho pravidla víry a z jedné víry v Krista. [...] Jednota křesťanů se totiž nedá uskutečňovat žádným jiným způsobem než usilováním o návrat disidentů k jediné pravé Církvi Kristově, od níž tito nešťastníci kdysi odpadli."(Mortalium animos).
 
Je jedna svaté, katolická a apoštolská církev v sobě opravdu jedna? Kolik je tu táborů a směrů, kolik je tu nesvornosti, nesnášenlivosti, nevraživosti a přímo nepřátelství a neupřímnosti, vzájemné neúcty a nedůvěry. Jak daleko má toto chování k Mistru a Pánu, který, i když neodpovídáme jeho obrazu, nám nehrozí, ale pokorně prosí a přesvědčuje: „Nesmírně toužím po dokonalosti jednoty kněží ve Mně a této jejich jednoty mezi sebou, s jejich svatou Hlavou, po jednotě poslušnosti, ale ještě více po jednotě úmyslů, citů, duší a touhy po jeho slávě.“
 
3. listopadu 1932 napsala si Žofie Cramerová do svého deníku: „Kde bychom byli, kdyby Král andělů nás nevyhledal tam, kam by žádný z andělů ani nedorazil, a kde by jako popelář svými božskými dlaněmi neposbíral nás, opravdové hadry, a neproměnil nás na svůj královský plášť?“ Připoutána na lůžko z důvodu těžké a nevyléčitelné nemoci, odhalila Žofie tajemství Božího Milosrdenství. O prožitcích sv. Faustiny Kowalské tehdy neměla tušení. Zemřela ve Varšavě 26. června 1933 ve věku 32 let.
 
Při přípravě Druhého vatikánského koncilu (o němž se v dopise mluví jako o ekumenickém koncilu) rozeslal kardinál Tardini dopis, v němž požadoval návrhy od všech biskupů světa. Některé z těchto návrhů jsou pozoruhodné pro svou předvídavost. Zde je odpověď zaslaná biskupem Geraldem de Proencou Sigaudem, biskupem z Jacarezinha v Brazílii, sepsaný 22. srpna 1959 kardinálu Tardinimu. Tento dopis byl původně otištěn v časopise The Angelus.
Biskup Sigaud, arcibiskup Lefebvre a biskup de Castro Mayer byli součástí Coetus Patrum Internationalis (Mezinárodní skupiny Otců), organizace asi dvou set biskupů, kteří se pokusili postavit tomu, aby liberálové zabrali Druhý vatikánský koncil. Arcibiskup Lefebvre sám byl v přípravné komisi koncilu, ale všechna schémata, která on a jiní připravili, byly liberály při zahajovacím sezení vyhozeny.
 
Bratři františkáni Neposkvrněné Panny Marie nebyli a nejsou tradicionalisty. Nezaložil je arcibiskup Lefebvre, nikdy dokonce ani neměli formální či neformální styky s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (dále jen FSSPX). Od svého založení přijali a používali nový mešní ritus. Františkáni Neposkvrněné se ale hlásí k duchovnímu odkazu sv. Maxmiliána Kolbeho. Věrnost skutečnému duchu sv. Maxmiliána musí nutně vést ke střetu s modernistickou tyranií v Církvi.
 
Odvolání kardinála Burkeho není ojedinělý případ. Důvod je jasný: Smýšlí jinak než František.
 
Součástí tohoto boje je již 120 let svátek Svaté Rodiny stanovený na první neděli po Zjevení Páně.
Je mu věnována tradiční úvaha Na slovíčko 9. ledna 2014.
 
Více než 100 škol bylo v pátek bez žáků
 
Záslužná iniciativa v Kolíně nad Rýnem
 
Sympatičtí mladí lidé sedí proti mně. Každý má na klíně jedno dítě. Mnoho lidí mi ten pár doporučilo. Vědeli, že jejich víra je spjata s ranami osudu.
                         
Americká Satanova církev představila model Satanova pomníku, který chce postavit před vládní budovou
 
Koncilní texty mohou být zdrojem obrovských rozporů.Nejasnosti byly úmylsně naplánované. To, co katolíci prožívají, není nový začátek ani obnova, ale jeské příznaky krize
 
Kdyby anděl řekl zatracenému: Vyjdeš z pekla, až uplyne tolik století, kolik je všech kapek vody, kolik je listů na stromech, kolik je písku v moři, jásal by více než žebrák, který se dověděl, že se stal králem.
 
Autor knihy Zločin proti Bohu se 30. ledna dožije 85 let. Je to nejvýznamnější francouzská postava mezi ochránci života. : Jsem v prvé řadě katolík, a to je důvod toho, co dělám. Poskyt rozhovor  časopisu Postoj.sk
 
Kněžím, kteří neznají latinu, nabízíme z pokladů sv. biskupa Ambrože přípravné modlitby ke mši svaté pro jednotlivé dny v týdnu.
 
Brian Thomas - známý americký genetik - trhá poslední zbytky evolucionistické teorie o původu člověka na cucky Populární domněnka, že se lidé vyvinuli z nějakých opicím podobných předků, dostala tento rok pořádně na frak – jak od světského výzkumu, tak i z výzkumu blízkého kreacionismu. Bylo potvrzeno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, přesně tak, jak tuto zprávu podává kniha Genesis (1. Mojžíšova v Bibli). Tři hlavní pilíře, které měly podporovat spojení mezi člověkem a šimpanzem, se v roce 2013 zhroutily.
 
Poté, co jsem se seznámil s vaším obšírným "vyznáním víry" v revue Globus, musím však s bolestí konstatovat, že Vaše víra se v tom, co patří k jejím základům a nedotknutelné podstatě, neshoduje s vírou, kterou jsem přijal od svaté římské katolické a apoštolské církve a jejíž vyznání bylo podmínkou k přijetí svátostí křtu a biřmování.
 
Novodobí obchodníci s dětskými otroky ukrytí za neutrálním pojmem „juvenilní justice“, jsou jednou z největších hrozeb, kterým tradiční rodina v dnešní době čelí. Jak svědčí tisíce případů z celého světa, situace začíná být vskutku apokalyptická. Jsme svědky divokého „lovu dětí“ a jejich prodeje různým tyranům. To co se pod pláštíkem tzv. juvenilní justice děje, připomíná starověké pohanské obětování bezbranných dětí Molochovi.
Kdyby anděl řekl zatracenému: Vyjdeš z pekla, až uplyne tolik století, kolik je všech kapek vody, kolik je listů na stromech, kolik je písku v moři, jásal by více než žebrák, který se dověděl, že se stal králem.
 
Otřesné svědectví řeholní sestry o krutostech muslimů.
 
Nejdražší Svatý otče, modlím se, abyste pochopil moji obavu a představil si, jak negaivní vliv mají vaše věty na snahu věřících katolíků podávat svědectví o víře a přivádět duše k Bohu skrze Krista. Stále si myslíme, že toto je hlavní smysl evangeia. Stále si přejeme, aby členové jiných  náboženství a křestanských sekt konvertovali a vrátili se do lůna Církve.
 
Konec 19. století a první polovina 20. století nám obdivuhodně demonstrují taktiku zlého ducha; je to taktika, kterou prorocky popsal Ch. Baudelaire: Nejdrzejší ďáblovy triky spočívají v tom, že nás přesvědčuje o své neexistenci. (Petits poemes en prose).
 
Holandští biskupové přišli informovat papeže Františka, že má před sebou církev, její členové jsou drasticky sekularizovaní nebo opouštějí církev.
 
Sv. Pavel ještě říká, že tajemství nepravosti již působí. Je však třeba, aby byl ze středu odstraněn ten, kdo je dosud zadržuje. Pak se teprve objeví v plnosti… To znamená, že činnost zla proti Církvi působila již za dob Pavlových, ale teprve když bude odstraněna víra v Krista díky aktuálnímu odpadlictví (nebo sekularizaci) celých mas a když dojde k hlásání evangelia Antikrist se bude moci zjevit v celé své síle jako svůdce. Řekl jsem výše ve shodě se sv. Pavlem, že se usadí v chrámě. Nikdo se nebude moci usadit v Božím chrámu, v našem případě uvnitř Svatého stolce, aniž by měl určitou kněžskou a biskupskou hodnost.
 
„Nyní dýcháme čerstvý vzduch, okno je otevřeno jaru a naději. Až dosud jsme dýchali špatný pach kalných vod, se strachem kolem problémů Vatileaks a pedofilie“. S Bergogliem, pokračuje Marini, dýcháme jiný vzduch svobody, církev se přiblížila k chudým a je méně problematická“. Pokud jde o liturgii, jeho ideje jsou aktuální: „Stačí vložit několik prvků při vstupu a k obětování, aby se mše stala familiérní pro všechny účastníky.
 
Jmenováním "mužem roku" byl
 
Zvukový záznam přednášky PhDr. Radomíra Malého v Ostravě 11. 12. 2013
 
Jeden z osmi papežových zvláštních poradců volá po revizi, změnách  a diskontinuitě. Smyslem kněžství je stát se chudobným a bojovat za spravedlnost. Koncil se s velkou sympatií otevřel světu, autonomii stvoření a práva myšlení a svobody.
 
Provedená liturgická reforma mše svaté je zcela neospravedlnitelná, protože je provedena ze zcela nepřípustného důvodu a představuje znesvěcení zděděného nejsvětějšího pokladu. Je to totéž jako Jidášova zrada a Petrovo zapření a hrubá neposlušnost k učitelskému úřadu a posvátné tradici církve po tridentském koncilu. Důsledky této liturgické deformace jsou tomu úměrné a jsou ve skutečnosti katastrofální
 
Těžce nemocný kněz nám posílá poselství o dobrovolné oběti Aničce Tomanové. O hrdinných ctnostech Anny Bohuslavy Tomanové svědčí i věhlasný pražský kanovník Antonín Stříž, který byl posledním duchovním vůdcem Anny Bohuslavy Tomanové až do její smrti dne 29. března 1957. Ve své pohřební řeči vyzdvihl její pokoru, hrdinnou trpělivost, hluboce křesťanské smýšlení, láskyplné spojení s Kristem, něžnou oddanost Matce Boží, pohotovost k obětem za bližní.
V době, kdy nepravost ve svůdném převleku rozvrací církev zevnitř, slouží proroctví vyvolených duší k tomu, aby mobilizovala malé Bohem vyvolené stádo, které ještě zbývá, k soustředěné sebezáchraně a protiofenzivě nejúčinnějšími zbraněmi vytrvalé intenzivní modlitby, trpělivosti a oběti.
 
Permanentní karbonářská instrukce Alta vendita sledující již 200 let systematický plán zničení papežství a katolické církve, uložila zednářským aktivistům, jak takticky postupovat. Úspěchy této taktiky se právě nyní výrazně projevují.
 
Zavádění principu decentralizace a kolegiality v církvi, jak to prosazuje exhortace papeže Františka,  je konkrétní aplikací instrukce  23. pro zednářské biskupy v církvi
 
Bez odpovědi zůstává nejen dopis mexické katolička papeží Františkovi, ale také Naléhavá žádost, kterou 24. září 2011 poslalo Benediktu XVI. 83 významných osobností a ve které mimo jiné píšou:
 
Jaký je přesný význam nového pojmu kolegialita? Jde o celý komplex otázek týkajících se skutečného nositele autority. Je zde nebezpečí, že hlava církve se může stát jen reprezentantem kolegia a že autorita má svůj původ nikoliv v Božím ustanovení, ale ve většině; dochází k uvolnění jednoty s papežem, jak se to projevilo po vydání encykliky Humanae vitae. Hrozí ztráta autority jednotlivých biskupů a jejich osobní odpovědnosti.
 
Jakoby i v jeho případě platilo ono přísloví: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Skutečné fiasko koncilu nakonec zasáhlo samotného Ratzingera – Benedikta, když musí konstatovat, že tolik
opěvovaná kolegialita prakticky selhala v jeho bezprostředním okolí, že nemá spolehnutí na své biskupy ani na své nejbližší spolupracovníky. Nyní v tichu samoty bude moci kriticky analyzovat příčiny tohoto stavu. Měl na to 4 roky jako arcibiskup, 24 let jako důležitý činitel papežské kurie a nakonec osm let jako nejvyšší hlava církve, aby poznal, co nakonec způsobí ony tak nadšeně přijímané zrádné modernistické přístupy, které vypadají nejdříve tak slibně jako účinné cesty, jak vynést církev do čela světa,
 
Četba těchto proroctví je dnes více než aktuální a udivuje, s jakou přesností viděla tato omilostněná budoucí události církve. Její vidění by měla otevřít oči slepým a uši hluchým.
 
Svatý Ludvík Maria Grignion nás povzbuzuje: Mariina moc nade všemi ďábly se zaskví zvláště v posledních dobách. Tehdy Satan nastrojí úklady její patě, to znamená pokorným nevolníků a chudým dětem, které Maria povzbudí, aby mu vypověděli válku. V očích světa budou nepatrní a ubozí a budou přede všemi poníženi jako pata. Bude se po nich šlapat, jako se našlapuje na patu, budu utlačováni, jako ostatní údy těla tlačí na patu. Zato však budou bohatí Božími milostmi, které jim Maria bude hojně rozdávat. Svou svatostí budou před Bohem velmi velicí a vyvýšení. Svým nadšením předčí všechny lidi a budou tak silně opřeni o pomoc Boží s pokoru své paty, že ve spojení s Marií rozdrtí hlavu pekelného hada a nastolí vítězství Ježíše Krista.
 
Ve 22.05 v necelých 21 letech života odchází před Boží tvář. Je 4. říjen 1950. Všechny její drahé a ty, kteří jsou nablízku, zaplaví nevysvětlitelná radost v jistotě, že je v nebi o jednoho anděla více. Mezi jejími písemnými pozůstalostmi se nachází jedna „perla“, která vysvětluje celý její život: „Nejsladší Ježíši, týrej mé tělo a mé srdce, jak se Ti líbí: já tím budu jedině šťastná. Chci být obětí Tvé vůle. Obětuji Ti svou krev za všechny kněze a za obrácení hříšníků.“
 
V současné době jsme svědky poslední scény „sebezničení“ sociální moci papežství díky papeži Františku I.. Ale to je plán masonerie: „papež podle našich přání, který i když není zapsán v sektě má jejího ducha a provádí revoluci. Komentář Curzio Nitoglia
 
Že s novým papežem není něco v pořádku, je zřejmé od samého začátku jeho pontifikátu, kdy nás nedooděný poprvé v dějinách oslovil Bona sera. Po šesti měsících můžeme konstatovat: Bez ohledu na to, zda jde o právoplatně zvolenou hlavu církve nebo vzdoropapeže, rozhodující pro nás se stává, že to, s čím veřejně vystupuje, není možno v žádném případě připisovat vedení Ducha Svatého.
 
Ježíš ho postavil ďábla ke zdi, podíval se mu z očí do očí a potřel ho. V míře, v jaké jsme schopni podívat se zpříma Ježíši do očí, vidíme ho také my. V míře, v jaké v nás ožívají Duch a Ježíšovo Srdce, stáváme se pány nad Zlým. „Moudří“ se samozřejmě těmto myšlenkám jen vysmívají.Nikoliv, drazí „moderní“ a „progresivní“ teologové, tak to nejde. Snad vás všechna vaše věda a všechen váš liberalismu poněkud zaslepily, a to až do té míry, že nevidíte to, co osoby méně instruované, ale více mystické vždy věděly a vždy budou vědět.
 
Howard Storm se narodil v roce 1946 ve státě Massachusetts. Více než dvacet let byl profesorem umění na univerzitě Northern Kentucky. Jako bezvěrec byl přesvědčen, že smrt je definitivní konec člověka. Jeho ateismus se však rozplynul jako mýdlová bublina po zkušenosti, kterou prodělal během těžké nemoci a klinické smrti v čase prázdninového pobytu v Paříži v roce 1985.
 
V důsledku pohanských pověr, které jsou ďáblovým plodem, mnoho lidí nesmírně strádá a trpí. zachránit je může je může jen opravdová křesťanská víra a láska, jak je tomu v tomto případě.
 
"Schválení takového schématu papežem se nám jeví jako nemožné, i kdyby si to žádala většina. Nauka v něm obsažená nemůže způsobit nic jiného než hluboký zmatek u solidních a věrných teologů a věřících, zvláště v zemích s katolickou tradicí, a to s možnými následky strašné krize. Je nesporné, že již nyní jsou patrné těžké pochybnosti. Jestliže Církev schválí předloženou nauku, popře tím svoji minulost a dosavadní nauka bude obviněna touto sebeobžalobou, že byla falešná a urážela celá staletí Boží právo."  To jsou slova z dokumentu, jimiž pravověrní kocilní otcové protestovali proti novému konceptu církve. Do tohoto konceptu patří požadavek kolegiality.
 
Přečtěte si dopis řeckého pravoslavného biskupa v polemice s  americkým ministrem zahraničí. Až Panna Maria zvítězí nad schismou mezi katolíky a pravoslavím a Kristova Církev bude bohatší o statečné biskupy... S mafiemi, na které poukazuje, udržuje papež František více než přátelské styky.
 
Klasické manželství zvítězilo v lidovém hlasování. Výskedek hlasování 65:35  je závazný a směrodatný pro Evropskou unii.
 
Dopis papeži od mexické katoličky 
 
Celých patnáct dní jsem se tam vracela a každý den kromě jednoho pondělka a pátku se mi Paní zjevovala. Každý den mi přikazovala, že mám kněžím připomenout, aby tam vybudovali kapli, že se mám jít k prameni umýt a že se mám modlit za obrácení hříšníků. Častěji jsem se jí ptala, kdo je, ale ona se na to jen usmívala. Až nakonec pozvedla ruku do výše, upřela oči k nebi a řekla mi, že je Neposkvrněné Početí.                                                            
* * *

27. února: Svatého Gabriela od Bolestné Matky Boží

Dějiny svatosti neznají západu. Dnes je ve světě na 1000 kostelů zasvěcených sv. Gabrielu od Sedmibolestné Matky Boží. Ten největší je v Gran Sasso, kam přitahuje nesčetné poutníky, a to především mládež. Gabriel je stále živý a usmívá se. Rozdává zázraky a milosti                           

Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny podle slov Evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl, kdyby nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.
Svatý František z Assisi (více)
  
Co hledá Boží Syn těmito svými důvěrnými sděleními? Chce získat všechny své kněze láskou, která je podstatou jeho Podstaty.
Slavnost vtělení Božího Syna je vhodnou příležitostí vyslechnout Ježíšova slova, která nám ctihodná Conchita Armida tlumočí a která zřetelně navazují na toto tajemství
 
Bůh varuje, že Rusko a Ukrajina se řítí do záhuby
 
Já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy. Nemůžete přece pít z kalicha Páně i z kalicha zlých duchů. Nemůžete jíst u stolu Páně i u stolu zlých duchů. Či chcete Pána popouzet ke hněvu? Copak jste silnější než On? (1 Kor 10,20)
 
Historik Roberto de Mattei, autor zasvěcené dokumentace II. vatikánského koncilu (viz) je znepokojen tím, čeho jsme se stali svědky
Duchovní cesta Luisy Lateau, stigmatizované Belgičanky, která trvala právě 33 let, je zcela mimořádná. Ve století, kdy člověk začal uctívat především materiální statky, probudil Bůh prostou švadlenu, aby zázrakem jejího života slavnostně potvrdil existenci nadpřirozena. Biskup Dechamps, belgický primas, řekl: „Bůh chtěl postavit Luisu jako maják uprostřed vln této rozjitřené doby".
Dotazník k otázkám týkajícím se manželství, který vydal Vatikán, podpořil na mnoha místech situaci, kterou zažil Mojžíš, když vedl vyvolený národ do země zaslíbení a lid opakovaně proti němu vystoupil a reptal. V pokoncilních desetiletích není toto reptání nic nového. Tentokrát však nabylo na Západě až masového rozsahu a týká velmi závažného problému: jde o snahu legalizovat jednání, které podle výslovného výroku Božího Syna neodpovídá Božímu řádu a je proto zcela nepřijatelné.
Jak tomu bylo popravdě?Rozhovor Parlamentních listů s dr. Radomírem Malý o palčivých otázkách českých dějin stojí za pozorné prostudování
Jedna z USA, která potěší, a dvě z Evropy opačného ladění
Homosexuální svazky nejsou v zájmu lidí, ale Satana
Dokument uchovaný v tajných archívech Vatikánu podává zprávu o názoru jednoho kardinála z konkláve, které se konalo od 20. prosince 1565 do 7. ledna 1566: „Tato volba /byla/ nejkanoničtější a nejlegitimnější, jaká se za posledních mnoho let konala ... osvobozená od vnějších tlaků víc, než kterákoliv v paměti člověka"
Sultán Soliman při obležení města Sigetu: Nebojím se křesťanských zbraní ani vojsk, ale bojím se modlitby jejich papeže“ (1566). I když Turci u Sigetu zvítězili, jejich vojska utrpěla díky Mikuláši Zrinskému takové ztráty, že se museli vzdát plánu na dobytí města Vídně.
Touto obávanou modlitbou svatého papeže Pia V. byla modlitba svatého růžence, která zvítězila ještě přesvědčivěji o šest let později 7. října 1571 nad tureckou přesilou v bitvě u Lepanta
Svatému Piu V. vděčíme za titul Panny Marie Pomocnice křesťanů.
 
sobě zakusíme vzkříšení, v něž doufáme. Milostí křtu máme ve svém těle ukrytý tvůj poklad; ať ho rozmnožuje účast na hostině tvých svátostí, dej nám, ať se radujeme v tvé milosti. Nosíme, Pane, ve svém srdci tvou památku z tvého duchovního stolu; kéž ji vlastníme v plnosti, až přijdeš obnovit všechno.
     Kéž skrze duchovní krásu, kterou v naší smrtelnosti budí tvá nesmrtelná vůle, poznáme, jak veliká krása je nám dána!
     Tvoje ukřižování, Spasiteli, bylo koncem tvého pozemského života; dej, ať křižujeme svou vlastní vůli, aby se v nás rodil život duchovní. Skrze tvé vzkříšení, Ježíši, ať v nás stále roste duchovní člověk; jako v zrcadle ať ho poznáváme, když hledíme na tvoje svatá tajemství.
     Náš Spasiteli, tvůj Boží řád spásy je nám obrazem duchovního světa; dej, ať v něm žijeme svůj pozemský život jako lidé duchovní.
     Nezbavuj, Pane, naši mysl znamení své duchovní přítomnosti a neodnímej našim údům teplo své dobroty. Smrtelnost pronikající naše tělo je pramenem našeho porušení; oživující vláha tvé duchovní lásky ať smyje následky smrtelnosti z našeho srdce. Dej nám, Pane, ať spěcháme do svého domova a jako Mojžíš z vrcholu hory ať duchovním zrakem spatříme, jaký domov jsi nám připravil.
                                            Sermo 3, De fine et admonitione 2,4-5
Modlitba církve:
Bože, jenž jsi chtěl osvítit svou církev podivuhodnou učeností a znamenitými životními zásluhami svatého Efréma, tvého vyznavače a učitele, vzývámě tě pokorně, abys ji na jeho přímluvu chránil svou ustavičnou mocí proti nástrahám bludu a špatnosti.
 
Buddhismus jakou pouhý nástroj k subjektivní spiritualitě - Slovensko zachovalo zdravý rozum - Podíl křesťanů pokleskl, značně vzrostl podíl muslimů - Františkovy slogany mnoho nepomůžou
Fotodomuntace
Název charisma (z řečtiny = dar) je mimopřirozená dočasná milost, kterou Duch Svatý uděluje církvi. Nepředpokládá nutně svatost a není jejím neklamným znamením.Taková je nauka katolické církve. Charismatici naopak větinou hlásají nauky, které jsou s církví v rozporu. Nevěří v reálnou přítomnost Krista v Eucharistii ani v privilegia Panny Marie. Odmítají platnost katolického křtu.
 
13. května 2014 katolická duchovní správa poutní katedrály ve městě Santiago de Compostela povolila delegaci 30 šintoistů a buddhistických mnichů z Japonska , aby před hlavním oltářem baziliky slavili svůj pohanský rituál v tomto významném místě katolicismu .
 
Dostali jsme k tomu tuto zprávu osobního svědka z Compostelly:
Byl jsem právě v kapli Nejsvětější Svátosti, když jsem uslyšel „psí štěkot“, který vydávaly nástroje buddhistů. Vyšel jsem, abych se podíval, co se to děje. Představte si tu hrůzu, lidé, kteří .


 
Pohled do Bangladéše, Číny a Evropy
 
Francie proti gender - ideologii na školách.   Rusko "Za život a proti potratům"
 
 
 
Slyšeli jste, že Ježíš řekl.... Já však říkám....
 
 
Vyhovět tomuto požadavku nemusí bát jednoduché ani pro papeže Františka.
 
 
O Antikristově příchodu řekl sv. Pavel: "Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě".  Jeho faktickou podobu obdivuhodně vytušil ruský filozof před vícd než 100 lety
 
 
Jak to papež František myslel s prvenstvím člověka mezi tvory, zůstává zatím záhadou. Není to jediná, ke které zavdal příčinu. Bude však užitečné připomenout si, článek 330 KKC, kde se praví, že "andělé všechny viditelné tvory převyšují dokonalostí, jak o tom svědčí lesk jejich slávy" (Dan 10, 9-1). Andělů věnoval mnoho pozornost teolog Josef Pospíšil.
 
 
Svatý Baylon je svědectvím toho, co může Prozřetelnost způsobit v životě člověka: z negramotného se stal teolog, z absolutní chudoby přešel k bohatství neobyčejných darů Ducha Svatého, mezi nimiž vynikala vlitá moudrost pokorného vrátného.
 

Svatý Robert Bellarmin - kladivo na heretiky

Svátek v tradiční liturgii 13. května ( den blahořečení 1923, 302 roky po smrti!) Sv. Robert Bellarmin (1542-1621), který byl oslavován pro své učení a polemické práce a stejně tak pro svou mravnost a zanícení pro Církev. Opravdu se zdálo, že tento svatý kardinál obdržel od Boha trojí dar - učit lidi, vést věřící ke svatosti a uvádět do rozpaků protestantské heretiky 16. století. Světec, jaké v kardinálském sboru zcela postrádáme!

 

"Papež, který by byl zjevným heretikem , ipso facto by přestal být papežem i hlavou církve, protože z důvodu bludu by přestal být křesťanem a údem těla církve. To je úsudek všech církevních Otců, kteří učí , že zjevní bludaři ztrácejí okamžitě veškerou jurisdikci."

                                            Svatý Robert Bellarmin: De Romano Pontifice (Cap XXX)

Vyznamenání  od papeže

„Musíme se osvobodit od fundamentalismu, který znamená brát Bibli doslova. Nová poslušnost k evangeliu je svobodnější, odpovědnější a uvědomělejší. Homosexuální láska je Boží dar stejně jako heterosexuální“, prohlásil Michele De Paolis. To se Františkovi tak líbí, že tomuto anarchistovi pokorně políbil ruku.

Nový papežský protokol?

Situace dospěla do stavu, že bude pro nás překvapením, když nás František něčím nepřekvapí.

Děti se mají značkovat jako dobytek

Jak obdivuhodně se doplňují !

 
Nové výsledky výzkumů hormonů svědčí  o zvláštnostech pohlaví. Politika nastavuje všechny výhybky v tom směru, že pohlaví jsou si zcela rovná a totožná. Jenže vědecky je to zcela neudržitelné, jak ukazují ideologicky nezatížené průzkumy z nejnovější doby. Fundovaný komentář Christy Meves.
 
Rodina - Boží dar
 
Stvořitel připravil lidem dar manželství a rodiny, aby člověk mohl dosáhnout svého posledního cíle – lásky k Bohu a k bližnímu. Křesťansky pojatý obraz člověka obdivuhodně potvrzuje výzkum lidského mozku a hormonů.
 
 

Dosud nebyl objeven žádný „homo - gen“

Prezident Německé společnosti pro sexuální vědecký výzkum Jakob Pastötter na vědeckém kongresu v Kasselu: Sexuální orientace člověka podle současným vědeckých poznatků není předem geneticky určena.

Kanonizaci Roncalliho je možno legitimně podrobit kritice, protože pontifikát Jana XXIII. se projevil jako objektivně škodlivý pro církev. Interview s prof. Roberto de Mattei.
 
 
Hnutí, které bojuje neústupně proti soukromému vlastnictví také s použitím násilí, je zváno k účasti v důležitých orgánech Svatého stolce a dostává se mu přijetí od papeže.