Menu


Arc. Viganò: Komuniké na obranu ženských řeholních řádů

 ¨

 S hlubokým zármutkem a hlubokým rozhořčením sleduji události spojené s apoštolskými návštěvami, kterou Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života provádí v některých ženských klášterech kontemplativního života ve Spojených státech.Především proto, že tyto návštěvy jsou prováděny, v rozporu s kanonickými normami a nejzákladnějšími zásadami práva; pro zastrašování a vyhrožování, kterými se vyznačují výslechy, jakým jsou jeptišky vystaveny; pro psychické násilí páchané na členech klášterů proti zásadám lásky i a spravedlnosti, které by mělo určovat jednání úředníků papežského dikasteria, pro evidentně perzekuční záměry vizitátorů, cynické vykonavatele příkazů již udělených prefektem . João Braz de Aviz a sekretářem Mons. José Rodriguez Carballo, na přesné pokyny z Bergoglia. Ať už je to zaměřeno na jakoukoliv komunitu , akce mobbingu  vizitátorů s cílem rozdělit sestry je vždy stejná, stejně jako snaha vytvořit silný psychologický tlak a vážné narušení, až porušení jejich intimity osob, zvyklým žít v tichu, v usebranosti na modlitbu a pokání.

Za těmito čistkami prací, stejně jako za vším, čím se vyznačuje dílo bergoglianské církve, je ikonoklastická nenávist a zuřivost vůči Společenstvím kontemplativního života, zejména těm, které jsou spojeny s tradicí a starověkým obřadem; nenávist, která se stala praxí se zlověstným pokynem Cor Orans a s jeho krutým a nemilosrdným uplatňováním. Existuje také šílený zájem zmocnit se financí a darů, které tyto komunity dostávají a které se Vatikán snaží nabýt pod jakoukoli záminkou.

Tato nenávist nemá žádné právní ani disciplinární ospravedlnění, protože tyto kláštery, na něž se Vatikán zaměřuje, se omezují na život podle charismatu, který je vlastní příslušnému řádu, s věrností jejich svatým zakladatelům a s duchu upřímného společenství s církví. Jejich počet vzrůstá , jako je tomu u všech ústavů, ve kterých je zavedeno pravidlo zakladatelů a slaví se tridentská liturgie . "Chybou" těchto věřících je chtít zůstat věrny neměnnému magistériu církve, její dvoutisícileté tradici, její věrnosti liturgii. To je nakonec "chyba" všech sekulárních a náboženských komunit, mužů i žen, tváří v tvář Bergogliově nemilosrdné destruktivní akci.

Považuji za svou přísnou povinnost pastýře nekompromisně odsoudit systematickou demoliční práci Kongregace pro řeholníky čí, jejíž vedoucí se netají svou averzí k jakékoli formě zasvěceného života, v dokonalé harmonii se svým velitelem za zarážejícího a netečného mlčení ordinářů, neschopných bránit a chránit nejcennější a nejodvážnější části Mystického těla.

Nemůžeme zapomenout, že nemilosrdné pronásledování Vatikánu již postihlo vzkvétající ženské náboženské komunity, které jsou nyní zcela zničeny: mám na mysli františkánské sestry Neposkvrněné (Itálie), Malé sestry Marie saint-aignan-sur-roe (Francie) zde,sester v Auerbachu (Německo), Dominikánských sester Ducha svatého (Francie) – abychom jmenovali jen některé.

Rovněž připomínám, že zastánci tohoto postupu jsou prvními, proti kterým mělo být provedeno disciplinární vyšetřování, po velmi vážných finančních skandálech týkajících se Carballa, když byl generálním představeným minoritů. Jeho postavení bylo tak ohroženo, že bylo nutné přemístit ho do Vatikánu, když sekretářky kongregace pobývaly mimo vatikánské hradby zdi. Kard. Braz de Aviz, známý zastánce teologie osvobození, byl jmenován Bergogliem do čela Kongregace pro řeholníky právě proto, aby "přeškolil " zasvěcené osoby, podle stalinských metod, kterými se vyznačuje vedení bergoglianské hluboké církve Čistka hodná nejhorších diktátorských režimů v souladu s klimatem teroru, které ve Vatikánu vládne od roku 2013.

Vyzývám své spolubratry biskupy, kněze a zejména laické věřící, aby pozvedli svůj hlas proti zničení klášterů kontemplativního života a tradičních náboženských komunit. Je nutné poskytnout nejen duchovní a morální podporu, ale také materiální a mediální pomoc obětem agrese, která v posledních týdnech zesilují po vyhlášení Motu Proprio Traditionis Custodes, aby byli hájeni pronásledovaní věřící a ti, kteří jsou zodpovědní za toto nenávistné pronásledování v očích Boha a celé církevní komunity, mohli být odsouzeni.

Dobře chápu, jak těžké je, tváří v tvář zvrácenosti církevní autority, spojit slavnostní slib poslušnosti nadřízeným s důkazy o zlých záměrech, které sledovány; a jak bolestné je vzdorovat těm, kdož mají svou moc ve jménu našeho Pána. Jakákoli spolupráce však představuje formu spoluviny a zaviněné součinnosti. Poslušnost Bohu a věrnost Církvi nemohou být spojovány se slepou servilitou vůči těm, kteří se projevují jako jejich nepřátelé: "Musíme více poslouchat Boha spíše nežli lidi", jsou slovy svatého Petra (Skutky 5:29). A to platí stejně tak pro řeholní tak pro sekulární duchovní, jejichž mlčení tváří v tvář zraňování živého těla církve již nemůže dále pokračovat.

Vzhledem k tomuto vážnému dilematu svědomí, ve věci sužovaných řeholnic obracím se se zvláštní výzvou laické věřící a dobrodince ženských klášterů, aby pomohli aktivní spoluprací i uplatněním vhodných právních nástrojů zajistit a chránit nezávislost klášterů a jejich majetku.

Ujišťuji pronásledované řeholnice o svých neustálých modlitbách, vyzývám je, aby s pevností a odvahou vzdorovaly a obětovaly své utrpení za obrácení svých pronásledovatelů. Nechť se tyto tiché Nevěsty Kristovy duchovně připojí k bolestné kalvárii karmelitánových mučedníků Compiègne, šestnácti jeptišek, které byly během teroru poslána pod gilotinu za to, že nechtěly opustit svůj Karmel a zříci se svých řeholních slibů. Hrdinský odpor oněch zasvěcených žen, pronásledovaných z nenávisti k víře krvežíznivými revolucionáři, jejich příklad v této době odpadlictví, kdy jsou protikatolická pronásledování a ideologická zuřivost poháněna těmi, kdo by měli chránit komunity kontemplativního života jako nejcennější poklad Církve a nejživější hráz proti útokům nepřítele. Pokud neustálá modlitba těchto požehnaných duší selže, církevní tělo bude ještě více odzbrojeno ve chvíli, kdy zuří tato epochální bitva.

Stejně jako prozíravé panny v podobenství evangelia (Mt 25:1-13) by věřící měli zůstat věrní božskému Ženichovi a čekat na Něj se zapálenými lampami. Tyto temné časy pominou a s nimi i renegáti , kteří proti nim zuří.

Za tyto velmi závažné hříchy Kongregace pro instituty řeholního života a společnosti apoštolského života, která je ztřeštěná šílenou ideologií, se vatikánští vůdci, a zejména Jorge Mario Bergoglio, budou muset před Bohem zodpovídat za zneužití své autority proti dobru Církve a spáse duší. Kéž Pán Pán otevře oči mnohých, kteří stále nechtějí uznat odpadlictví, které postihlo katolickou hierarchii.


+ Carlo Maria Viganò, 
arcibiskup, bývalý
apoštolský nuncius ve Spojených státech
1. října 2021