Menu


Amazonská synoda: čtyři teze hluboce protikatolické

1.10. 2019

Instrumentum Laboris pro amazonskou synodu obsahuje čtyři těžce heretické teze, které jsou v rozporu s katolickou naukou v několika podstatných bodech. Ty teze jsou uvedeny v přiloženém exkluzivním dokumentu, který Coetus internationalis Patrum předkládá papeži a synodním otcům a který má podporu četných kněží a biskupů, která vážně znepokuje směr, jakým se má synoda o Amazonii ubírat.

Relativizaci křesťanského Zjevení, osvojování indiánských náboženských obřadů a přizpůsobování eucharistického ritu místní kultuře; komolení smyslu kněžského svěcení: to jsou teze obsažené v Instrumentum Laboris; dokument Coetus internationalis Patrum je pokládá tyto teze za nepřijatelné.

Spolu s bludy obsaženými v Instrumentum laboris rozbor jmenuje magisteriální dokumenty, kterým tyto bludy protiřečí. Tento dokument syntetický a silně zhuštěný ve skutečnosti obsahuje a upřesňuje varování, která již dříve vyjádřili různí kardinálové a biskupové: stačí připomenout stanoviska kardinála Müllera, Burkeho, Brandmüllera, Saraha, Urosy Savino  a četných biskupů.

V tomto případě nezveřejňujeme jména signatářů, abychom předešli možným represáliím. Jsme si vědomi, že se jedná o paradoxní situaci, kdy k potvrzení pravdy, kterou církev vždy hlásala, je třeba se utíkat k anonymitě. Papež František sice několikrát vyzýval k otevřenému dialogu, ale musíme se vyrovnat se skutečností, která hovoří o naprostém opaku. Viděli jsme opakovaně systematickou emarginaci a čistky postihující kardinály, biskupy a kněze a dokonce i laiky, kteří nejsou plně srozuměni s „novým paradigmatem“, jehož jediným pramenem je Instrumentum Laboris pro amazonskou synodu. Události v Institutu Jana Pavla II. pro manželství s rodinu byly posledním výmluvným příkladem. Vystříháme se proto vystavování dalších biskupů a kněží odvetě a počítáme naopak se skutečností, že bude možno - alespoň jednou v budoucnu – seriózně konfrontovat obsahy obou dokumentů (R. Cas).Připojený dokument o obžalobě z herezí

PAPEŽI A SYNODNÍM OTCŮM

My početní preláti, kněží, věřící a katolíci celého světa dáváme na vědomí, že Instrumentum laboris připravené pro nastávající synodu klade závažné otázky a vyvolává těžké výhrady pro svůj rozpor jak s jednotlivými body katolické nauky, kterou církev vždy učila, tak s vírou v Ježíše Krista jako jediného Spasitele všech lidí. Vyňali jsme je z tohoto dokumentu klasickou metodou ve formě tezí ve znění termínů z dotyčného dokumentu.

Řečeno podle svědomí a s velkou upřímností: nauka, kterou obsahují, je nepřijatelná.

1. Amazonská odlišnost, především náboženská, vyvolává nové Letnice (IL 30): respektovat je znamená uznat, že existují jiné cesty spásy, aniž bychom je vyhradili výlučně pro vlastní víru. Ostatně skupiny křesťanů nekatolíků učí jiným způsobům existence církve, bez cenzur, bez dogmatismů, bez rituální kázně a církevních forem (IL 138), z nichž by katolická církev měla některé integrovat. Je porušením vlastního kréda omezit spásu výlučně na vlastní krédo (IL 39).

Proti: Mimo jiné Dominus Jesus 14 a 16

2. Výuka pan-amazonské teologie, která se opírá zvláště o mýty, rity a obřady domorodých kultur, je vyhledávaná ve všech vzdělávacích institucích (IL 98 c3). Nekřesťanské rity a ceremonie jsou předkládány jako »podstatné pro integrální spásu« (IL 87) a je žádoucí, aby eucharistický kult byl přizpůsoben jejich kultuře (IL 126 d). O ritech: (IL 87, 126).

Proti: Dominus Jesus 21

3. Mezi teologickými místy (tj. zdroji teologie, jako Písmo svaté, koncily a Otcové) se nacházejí teritorium [Amazonie] a volání jeho národů (IL18, 19. 94, 98c3 d2, 144).

Proti: Dei Verbum 4, 7, 10

4. Doporučuje se udělovat svěcení starým osobám, i když mají rodinu, a svěřovat „oficiální služby“ také ženám. Navrhuje se nová vize řádu, který nevychází ze Zjevení, ale z kulturních obyčejů amazonských národů (které předpokládají mezi jiným autoritu v rotaci), proto by se mělo oddělit kněžství od munus regendi (IL129, a2, a3, c2).

Proti: Lumen gentium 21; Presbyterorum ordinis 13 a 26; Ordinatio sacerdotalis 1, 3 a 4; Pastores dabo vobis 29La Nuova Bussola QuotidianaPoznámka překladatele: Citace z Instrumentum Laboris jsou uvedeny v neoficiálním překladu italského originálu, protože oficiální překlad IL nebyl vůbec publikován. Vše nasvědčuje tomu, že české církevní instituce ani nenašly odvahu se s tímto heretickým pamfletem pochlubit.

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010