Menu


6. května

 

6. května

V Římě byl sv. Jan, apoštol a evangelista na základě Domiciánova rozkazu převezen z Efezu do Říma, a na základě rozsudku Senátu před Porta Latina uvržen do kotle s vroucím olejem, ale vystoupil z něho zdravější a svěžejší než dříve.

V Damašku blahoslaveného Jana Damascenského, kněze vyznavače a učitele církve, známého svou naukou a svatostí. Bojoval slovy a spisy proti obrazoborci Lvu Isaurikovi; kvůli pomluvě tohoto vladaře, mu princ Saracénů uťal pravou ruku. Panna Maria, jejíž obrazy hájil, mu ruku okamžitě uzdravila. Jeho svátek se slaví dvacátého sedmého března.

V Kyréne v Libyi svatého Lucia biskupa, o kterém se sv. Lukáš zmiňuje ve Skutcích apoštolů.

V Antiochii svatého Evódia, který (jak požehnaný Ignác napsal Antiošským), byl zde vysvěcen na prvního biskupa svatým apoštolem Petrem a ukončil svůj život slavným mučednictvím.

V Africe svatých mučedníků Heliodora a Venusta se sedmdesáti pěti dalšími.

Na Kypru sv. Teodora, biskupa v Kyrině, který za císaře Licinia vytrpěl velmi těžká muka, a nakonec v pokoji odevzdal svého ducha Bohu.

V Karri v Mezopotámii sv. Protogena, biskupa a vyznavače.

V Anglii sv Eadberta, biskupa z Lindisfarne, který se vyznamenal svou naukou a zbožností.

V Římě svaté Benedikty panny.

V Salernu byl s velkou poctou uložen sv. Matouš, apoštol a evangelista, jehož posvátné tělo již bylo přeneseno z Etiopie do různých oblastí a nakonec přineseno do tohoto města do kostele zasvěceného jeho jménu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.