Menu


4. října 2015

Tomu, kdo naprogramoval dobu a program synody o rodině, se věc poněkud vymkla z ruky. Nyní však už jsou věci tak, jak jsou. 4. října, v den, kdy se znovu otevírá zasedání synody, prvním řečníkem bude ovšem Duch Svatý a to přímo jako leo rugiens z Markova evangelia.

                                            

4. října je svátek sv. Františka z Assisi. Je to však také 27. neděle v okruhu B a v celé katolické církvi zazní čtení z evangelia sv. Marka 10, 2 -12, ve kterém stojí doslova:

Přišli k němu také farizeové a zeptali se, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: »Co vám přikázal Mojžíš?« Řekli: » Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.« Ježíš jim řekl: »Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz. Na počátku při stvoření však (Bůh) učinil lidi jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!« V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: »Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.

Heroldi přijímání pro znovuoddané rozvedené – což je ve skutečnosti průlom k legalizaci rozvodu – budou mít tedy ihned těžkosti, jak dát stranou tato jednoznačná Ježíšova slova, která jsou podle jejich zdání tak málo milosrdná k „lidem tvrdého srdce“.

Markovu evangeliu totiž schází ona sibylská výjimka – pro porneia – pro smilstvo – která se nachází v paralelním textu Matoušova evangelia; podle katolické církve však nikdy neznamenala ani částečné připuštění rozvodu.

Jistě, existují exegeté, kteří v Ježíšových slovech nevidí zrušení, nýbrž zachování onoho oprávnění, které připouštěl mojžíšský zákon. Tak to učinil v minulých měsících kamaldulský mnich Guido Inocenc Gargano, vážený exegeta a patrolog

Bude to ovšem pro synodní otce obtížné podepsat nový způsob znění evangelia, které tak radikálně a jednoznačně odporuje tomu, kterému učí církevní Otcové, církevní učitelé, papežové a ekumenické koncily po dva tisíce let.

Stejně tak nebude lehké doložit tézi těch, kteří tvrdí, že „pastorační změna“ zachochává dogma o nerozlučnosti manželství nedotknuté.

K osvěžení paměti všech zazní v první synodní den ve všech chrámech světa mohutný hlas Lva z evangelia.

Sandro Magister, Settimo cielo