Menu


29. července

 

29. července

V Taraskoně, v Galileji Narbonské svaté Marty panny, sestry blahoslavených Lazara a Marie Magdalény, která ve svém domě hostila našeho Pána.

V Římě na Via Aurélia svatého Felixe II. papeže a mučedníka, kterého ariánský císař Konstantius vypověděl z jeho sídla za to, že bránil katolickou víru; byl tajně zabit mečem v Cervéteri v Toskánsku, kde slavně skonal. Jeho tělo odnesli klerici a pohřbili na stejné ulici, ale poté přenesli do kostela svatých Kosmy a Damiána, kde bylo v době nejvyššího pontifika Řehoře třináctého nalezeno pod oltářem spolu s ostatky svatých mučedníků Marka, Marcelliana a Tranquillina a 31.července byly spolu s nimi uloženy na stejné místo. Pod stejným oltářem byla také nalezena těla svatých mučedníků Abóndia kněze a Abondancia jáhna, kteří byli nedlouho poté slavnostně přeneseni do kostela Tovaryšstva Ježíšova v den před svým svátkem.

Podobně v Římě, na Via Portuénse, svatých mučedníků Simplicia, Faustina a Beatrice v době císaře Diokleciána. Z nich první dva byli po mnoha různých mučeních zabiti; poté byla jejich sestra Beatrice zardoušenana ve vězení pro vyznání Krista.

V Římě také svatých mučednic a panen Lucilla a Flory, dále Evžeaa, Antonina, Teodora a osmnácti druhů, kteří za císaře Galliéna podstoupili mučednickou smrt.

Stejně tak v Římě, sv. Serapie panny která byla za císaře Hadriána svěřena dvěma neslušným mladým mužům. Ale zůstala la od nich nedotčena, i když ji pak pálili hořícími pochodněmi; na příkaz soudce Derilla byla zbita klacky a poté skonala. Její tělo pochovala požehnaná Sabina ve svém hrobě poblíž hřbitova Vindiciánova; ale památka jejího mučednictví se více slaví 3. září, v den, kdy tam byl postaven a vyzdoben sarkofág a vysvěcena oratoř.

V Gàngrii v Paflagóniil svatého Kallinika mučedníka, který byl zbit železnými tyčemi a trýzněn jiným způsobem a nakonec hoden do pece, kde odevzdal svého ducha Bohu.

V Norsku svatého Olava, krále a mučedníka.

V Troyes, ve Francii, sv Lupo, biskupa a vyznavače, který spolu s blahoslaveným Germanem odjel do Bretaně, aby zastavil kacířství pelagiánů, a vytrvalou modlitbou bránil město Troyes před zuřivostí Attily, který pustošil celou Francii; poté co padesát dva roky plnil svůj kněžský úřad, zesnul v pokoji.

Ve městě Saint-Brieuc ve Francii sv Williama, biskupa a vyznavače.

Stejně tak uložení blahoslaveného Prospera, biskupa z Orléansu .

Blízko Todi, v Umbrii svatého Faustina vyznavače.

Ve městě Mamian sv. Serafina.

V Římě blahoslaveného Urbana II. papeže, který kráčel ve stopách svatého Řehoře VII., zářil zápalem nauky a zbožnosti a vyzýval křižáky, aby osvobodili posvátná místa Palestiny z moci nevěřících. Kult, který mu byl dáván od nepaměti, uznal a potvrdil papež Lev XIII..

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.