Menu


23. ledna

23. ledna

Svatého Raymonda z Peňafortu, vyznavače z řádu kazatelů, jehož svátek se slaví šestého dne tohoto měsíce.
V Římě svatá Emerenciány, panny a mučednice, která byla ještě jako katechumenka ukamenována pohany, když se modlila u hrobu svaté Anežky, s níž byla kojena jako sestra.
Ve Filipech v Makedonii svaéhý Parmena jednoho z prvních sedmi jáhnů. Byl svěřen Boží milosti a poté, co věrně plnil kazatelský úřad, který mu svěřili jeho bratři, dosáhl slávy mučednické smrti za císaře Trajána.
V Ankaře v Galatii byl za císaře Diokleciána umučen svatý Klement, který byl již několikrát mučen.
Na stejném místě svatého Agatanděla, který byla umučen téhož dne vedením správce Lucia.
V Césareji v Mauretánii byli upáleni svatí mučedníci Severanus a jeho žena Akvila.
V Antinousu, městě v Egyptě svatého mučedníka Askala, který po různých mukách hozen do řeky a odevzdal svou drahocennou duši Bohu.
V Alexandrii svatého Jana Almužníka, biskupa téhož města, proslulého svou dobročinností vůči chudým.
V Toledu ve Španělsku svatého Hildefonsa biskupa, který pro mimořádně ctvnostný život a obranu víry proti kacířům, kteří napadali panenství nejsvětější Matky Boží, získal od samotné Panny Marie dar nejčistšíhi šatu a nakonec byl povolán do nebe.
V provincii Valérla, svatého mnicha Martyria, o němž se zmiňuje blahoslavený papež Řehoř.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.